Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2633/2003Usnesení NS ze dne 01.06.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.2633.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2633/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně M. spol. s r.o., zast. advokátem, proti žalované

A. B., o 23.306,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 10 C 193/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. listopadu 2002, č. j. 9 Co 371/2001-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalované potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 28. března 2001,

č. j. 10 C 193/2000-27, jímž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci 23.306,- Kč s 19% úroky z prodlení z částky 27.306,- Kč a dobu od 22. 1. 1997 do 31. 12. 1999 a z částky 23.306,- Kč za dobu od 1. 1. 2000 do zaplacení, a na nákladech řízení 936,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a žalované uložil nahradit žalobci náklady odvolacího řízení 4.199,50 Kč způsobem ve výroku blíže označeným.

V podaném dovolání žalovaná vyjadřuje nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o. s. ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalované nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1,věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2, o. s. ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podala žalovaná dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto usnesením ze dne 6. 11. 2003,

č.j. 10 C 193/2000-59 vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu třiceti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla žalované doručena dne 12. listopadu 2003, dosud jí nevyhověla.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, 2 o. s. ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno

a žalobkyni v něm žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom,

že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru