Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2546/2005Usnesení NS ze dne 20.12.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.2546.2005.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 107 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2546/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců a) J. P., zastoupeného advokátkou, a b) A. Š., jako právních nástupců po J. P., proti žalované V. K., zastoupené advokátkou, o určení neplatnosti darovací smlouvy, vedené

u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 4 C 286/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. července 2005, č. j.

7 Co 1539/2005 - 107, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jindřichově Hradci usnesením ze dne 4. 2. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 79, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 85, zastavil podle ust. § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení, v němž se J. P. domáhala určení neplatnosti darovací smlouvy ze dne 29. 12. 2003 uzavřené se žalovanou, a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. S poukazem na závěry znaleckého posudku soudem ustanoveného znalce dospěl k závěru, že projednání věci brání neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, spočívající v tom, že J. P. nebyla s ohledem

na svůj duševní stav schopna podat žalobu u soudu a udělit plnou moc k zastupování své zástupkyni, a tedy neměla způsobilost být účastníkem řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně prostřednictvím své zástupkyně a soudem ustanoveného opatrovníka J. P. odvolání. Vzhledem k tomu, že v průběhu odvolacího řízení žalobkyně dne 24. 5. 2005 zemřela, rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14. 7. 2005, č. j. 7 Co 1539/2005 - 107, podle ust. § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. tak, že namísto žalobkyně J. P. bude soud nadále na straně žalobců v řízení pokračovat s J. P. a A. Š., kteří jsou podle sdělení notářky JUDr. V. K., soudní komisařky pověřené projednáním dědictví po zemřelé J. P., jejími dědici ze zákona, a tudíž právními nástupci zůstavitelky.

Poté Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. 8. 2005, č. j.

7 Co 1539/2005 - 114, usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 4. 2. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 79, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 85, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že

v daném případě nebyly dány podmínky pro zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř., když J. P. nebyla v době zahájení řízení zbavena způsobilosti k právním úkonům ani v této způsobilosti nebyla omezena, a měl-li soud prvního stupně za to, že nebyla schopna se řízení účastnit, a to ani v zastoupení advokátkou, byl namístě postup podle § 29 odst. 3 o. s. ř., tedy ustanovení opatrovníka pro řízení, který byl mohl nedostatek při udělení plné moci k zastupování svým souhlasem zhojit, popř. sám za žalobkyni jednat. Kromě tohoto v dané věci po smrti J. P. do řízení vstoupili její dědici,

s nimiž soud bude nadále jednat.

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 7. 2005, č. j.

7 Co 1539/2005 - 107, podala žalovaná dovolání z důvodu podle ust. § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř. Odvolacímu soudu vytýká, že se „zabýval jen otázkou ztráty způsobilosti J. P. být účastníkem řízení v důsledku její smrti“, a zcela pominul okolnost, že jmenovaná neměla způsobilost být účastníkem řízení již v době zahájení řízení, jak

s poukazem na závěry znaleckého posudku soudem ustanoveného znalce z oboru zdravotnictví - psychiatrie MUD. J. P., dovodil soud prvního stupně v usnesení ze dne 4. 2. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 79, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2005,

č. j. 4 C 286/2004 - 85, jímž řízení bylo správně zastaveno z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení. Podle názoru dovolatelky proto „smrt žalobkyně nemohla způsobit další ztrátu způsobilosti, neboť aby způsobilost mohla opětovně ztratit, musela by ji nabýt, k čemuž nedošlo, a nemohla ztratit něco, co již neměla“. Navrhla, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací ( § 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, oprávněnou osobou, účastnicí řízení, a že je přípustné podle § 239 odst. 1 písm. b) o. s. ř., dospěl

po přezkoumání věci ve smyslu § 242 o. s. ř. k závěru, že dovolání není důvodné.

Protože nebylo zjištěno a ani dovolatelkou tvrzeno, že by řízení bylo postiženo některou z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, mohl dovolací soud přezkoumat usnesení odvolacího soudu jen z důvodů v dovolání uplatněných (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Podle § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení - jako v posuzovaném případě -

a ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (§ 107 odst.1 věta třetí o. s. ř.).

Procesní nástupnictví se uplatní - jak vyplývá z ustanovení 107 odst. 1 o.s.ř. - jen tehdy, jestliže účastník alespoň v den podání žaloby měl způsobilost být účastníkem řízení a tuto způsobilost ztratil až po zahájení řízení (v jeho průběhu); o takový případ v posuzované věci jde.

Vzhledem k tomu, že původní žalobkyně J. P. zemřela dne

24. 5. 2005 v průběhu odvolacího řízení o určení neplatnosti darovací smlouvy ze dne

29. 12. 2003 uzavřené se žalovanou (tedy před tím, než o odvolání zástupkyně jmenované a jejího opatrovníka proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení bylo odvolacím soudem rozhodnuto a než toto řízení bylo pravomocně skončeno), rozhodl Krajský soud

v Českých Budějovicích napadeným usnesením ze dne 14. 7. 2005, č. j. 7 Co 1539/2005 - 107, správně podle ust. § 107 odst. 1 o. s. ř. tak, že namísto žalobkyně J. P. bude soud nadále na straně žalobců v řízení pokračovat s J. P. a A. Š., kteří jsou podle sdělení notářky JUDr. V. K., soudní komisařky pověřené projednáním dědictví po zemřelé J. P., jejími dědici ze zákona,

a tudíž jejími právními nástupci.

Na uvedeném závěru o právním nástupnictví na straně žalobců nemohou ničeho změnit ani námitky žalované v dovolání, neboť usnesení soudu prvního stupně ze dne

4. 2. 2005, č. j. 4 C 286/2004 - 79, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2005, č. j.

4 C 286/2004 - 85, jímž řízení bylo zastaveno a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů

ve vztahu mezi účastníky a vůči státu, bylo jako nesprávné usnesením odvolacího soudu zrušeno a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení se závazným právním názorem, že nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelným nedostatkem podmínky řízení,

a s poukazem na to, že původní žalobkyně J. P. nebyla v době zahájení řízení zbavena způsobilosti k právním úkonům ani v této způsobilosti nebyla omezena.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

Protože tímto rozhodnutím se řízení nekončí, nerozhodoval dovolací soud

o náhradě nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 4 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Olga Puškinová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru