Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2528/2017Usnesení NS ze dne 15.06.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2528.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2528/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 500.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 254/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2015, č. j. 17 Co 291/2015-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 4. února 2015, č. j. 23 C 254/2010-70, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 31. srpna 2015, č. j. 17 Co 291/2015-78, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal sám žalobce (dále též „dovolatel“) dovolání a současně znovu požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. listopadu 2015, č. j. 23 C 254/2010-80, řízení o žádosti žalobce podané dne 26. října 2015 o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zastavil.

K odvolání žalobce odvolací soud posledně uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil, neboť soud prvního stupně zjistil negativní procesní podmínku spočívající v překážce věci pravomocně rozhodnuté. Odvolací soud konstatoval, že ani z obsahu odvolání žalobce nevyplynuly žádné skutečnosti, které nebyly vzaty v úvahu soudem prvního stupně i odvolacím soudem při posuzování předchozí žádosti žalobce.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 22. srpna 2016, č. j. 23 C 254/2010-87, vyzval dovolatele, aby si zvolil pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 31. srpna 2015, č. j. 17 Co 291/2015-78, advokáta, a aby tento jím zvolený zástupce ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení nahradil nebo doplnil dovolatelem podané dovolání vlastním dovoláním. Soud prvního stupně zároveň poučil dovolatele o následcích nesplněné procesní povinnosti.

Dovolatel ve stanovené lhůtě nedoložil ani plnou moc, ani dovolání sepsané jeho právním zástupcem.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Nejvyšší soud v usnesení (velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia) ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSCR 9/2015 (které je veřejnosti dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://nsoud.cz) vyložil a odůvodnil právní názor, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je na místě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesením odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Vzhledem k tomu, že skutkové okolnosti, z nichž odvolací soud vycházel při přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž nebylo vyhověno žádosti dovolatele, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, se (vycházeje z obsahu spisu) nijak nezměnily, přičemž dovolatel ani v podaném dovolání netvrdí a neprokazuje nové okolnosti, které by mohly vést k úvaze o relevantní změně poměrů na jeho straně, dovolací soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady k tomu, aby byl dovolateli pro toto dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu a kdy dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru