Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2511/2016Usnesení NS ze dne 22.11.2016

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2511.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 113/17
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2511/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., zastoupeného opatrovníkem JUDr. Františkem Derikem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552, proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) Vrchnímu soudu v Praze, se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 1300, 3) JUDr. M. O., 4) JUDr. R. V. a 5) JUDr. L. Z., o zaplacení 600.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 102/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2016, č. j. 14 Co 140/2016-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se podáním ze dne 22. července 2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 24. července 2015) domáhá zaplacení finančního odškodnění za vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu. Toto podání však nesplňovalo náležitosti podle ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovení § 42 odst. 4 téhož zákona.

Usnesením ze dne 27. 8. 2015 Obvodní soud pro Prahu 4 (dále též „soud prvního stupně“), č.j. 10 Nc 102/2015-10, proto ustanovil žalobci opatrovníka pro řízení podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. Vzhledem k tomu, že žalobce podání nedoplnil, ač o tom byl soudem poučen, rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 10. 2015, č.j. 10 Nc 102/2015-12, tak, že se podání žalobce ze dne 22. 7. 2015 odmítá. Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 26. listopadu 2015, č.j. 14 Co 424/2015-22, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce napadl potvrzující usnesení odvolacího soudu vlastnoručně sepsaným dovoláním.

Obvodního soudu pro Prahu 4 usnesením ze dne 22. února 2016, č.j. 10 Nc 102/2015-32, poučil žalobce, že dovolání musí být sepsáno advokátem a žalobce musí být advokátem zastoupen v dovolacím řízení. Současně byl žalobce poučen, že pokud ve lhůtě 2 měsíců tuto podmínku nesplní, soud dovolací řízení zastaví. Žalobce svoje dovolání na základě výzvy nedoplnil, pouze požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. dubna 2016, č. j. 14 Co 140/2016-42, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. března 2016, č.j. 10 Nc 102/2015-36, kterým soud prvního stupně výrokem neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení z důvodu, že žalobce nedoložil dostatečným způsobem své majetkové poměry, a tím nesplnil podmínky podle ustanovení § 138 o.s.ř. pro přiznání osvobození od placení soudních poplatků, což je podmínkou pro ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu a znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

Jak již bylo naznačeno, v předmětné věci byl žalobci ustanoven opatrovník pro řízení podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. (JUDr. František Derik, advokát se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552). Takto ustanovený opatrovník pak podle ustanovení § 29 odst. 4 o.s.ř. vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení.

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený opatrovník z řad advokátů ve stanovené lhůtě podle o.s.ř. nenahradil ani nedoplnil původní dovolání žalobce, ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru