Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 240/2017Usnesení NS ze dne 08.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.240.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 240/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobce P. B., proti žalované Mgr. D. H. soudkyni Okresního soudu v Náchodě, se sídlem v Náchodě, Palachova 1303, o zaplacení 2.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 18 C 12/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. dubna 2016, č. j. 19 Co 100/2016-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti žalované jako soudkyně okresního soudu.

Okresní soud v Hradci Králové (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 17. února 2016, č. j. 18 C 12/2016-34, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. 19 Co 100/2016-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že žalobce nesplnil podmínky pro osvobození od soudních poplatků jednak proto, že nevyplnil potřebný formulář pro zjištění jeho majetkových poměrů a jednak proto, že jde z jeho strany zřejmě o bezúspěšně uplatňované právo, neboť žalovaná ani nemůže být ve věci pasivně legitimována.

Žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 13. června 2016, č. j. 18 C 12/2016-56, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 21. července 2016, č.j. 19 Co 192/2016-63, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 28. listopadu 2016, č. j. 18 C 12/2016-68, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta či notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě patnácti dnů proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. dubna 2016, č. j. 19 Co 100/2016-43. Současně jej upozornil, že pokud tuto podmínku dovolacího řízení nesplní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno dovolateli dne 5. prosince 2016, avšak dovolatel do dnešního dne podmínku dovolacího řízení nesplnil, pouze přípisem ze dne 17. prosince 2016 uvedl, že si nemůže dovolit sám zvolit advokáta a požádal, aby spis byl předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přidělení advokáta.

Při posuzování dovolání žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 21. dubna 2016, č. j. 19 Co 100/2016-43, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatel uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo.

Účastník řízení zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů účastníkem tvrzených nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že jeho požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak jedná mimo jiné tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný. Je-li již ze samotných tvrzení žalobce zřejmé, že jím podané žalobě nemůže být vyhověno, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím a v dovolacím řízení, aniž by bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo dovolacího soudu. Uvedený závěr vyplývá již ze samotné povahy věci; je-li bez dalšího nepochybné, že samotné žalobě nemůže být vyhověno, pak ani v dovolacím řízení (v nemeritorních otázkách) se nejedná o řádně uplatněné právo žalobce (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

Žalobce v předmětné věci uplatňuje svou žalobou zřejmě bezúspěšně právo (srov. § 138 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.) za situace, kdy nedoložil své majetkové poměry a kdy se domáhá ochrany osobnosti za tvrzený zásah do svých osobnostních práv proti pasivně nelegitimované žalované v souvislosti s její rozhodovací činností jako soudkyně okresního soudu (obdobně srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 690/2013). Není tedy důvodné, aby pro dovolací řízení byl žalobci ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení o tomto dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru