Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2352/2020Usnesení NS ze dne 04.08.2020

HeslaDovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2352.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2352/2020-44

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 507/2, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 28 C 81/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2019, č. j. 30 Co 39/2019-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 jako soudu prvního stupně ze dne 6. 11. 2018, č. j. 28 C 81/2018-3, kterým soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání doručené dne 2. 5. 2019 (č. l. 13), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. V rámci dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. 3. 2020, č. j. 28 C 81/2018-41, tak, že se žalobce osvobozuje od soudních poplatků v plném rozsahu (výrok I) a že se žalobci ustanovuje zástupce pro dovolací řízení Mgr. Tomáš Svoboda, advokát se sídlem v Praze 2, Lublaňská 507/2 (výrok II). Uvedené usnesení bylo ustanovenému zástupci žalobce doručeno dne 24. 4. 2020. Ustanovený advokát však v zákonné dvouměsíční lhůtě nepodal doplnění dovolání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 8. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru