Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2265/2019Usnesení NS ze dne 13.08.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2265.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2, 3 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2265/2019-76

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 1 150 000 Kč a povinnost vyplácet 12 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 309/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2018, č. j. 70 Co 372/2018-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se původně žalobou domáhal zaplacení jednorázového plnění ve výši 1 150 000 Kč a částky 12 000 Kč od 27. 5. 2010 jako starobního důchodu. Na výzvu soudu k upřesnění a doplnění žaloby uvedl, že požaduje odškodnění imateriální újmy ve výši 1 000 00 Kč a bolestné 150 000 Kč, zároveň vzal ohledně dalšího požadavku žalobu zpět.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále též jako „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 3. 7. 2017, č. j. 22 C 309/2015-29, rozhodl, že řízení se dle § 96 odst. 2 o. s. ř. částečně zastavuje co do požadavku na vyplácení starobního důchodu ve výši 12 000 Kč od 27. 5. 2010, neboť žalobce ohledně tohoto nároku vzal žalobu podáním ze dne 24. 4. 2017 zpět.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 5. 11. 2018, č. j. 70 Co 372/2018-53, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, osvobození od soudních poplatků a vznesl požadavek na odkladný účinek dle § 243 o. s. ř.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. 3. 2019, č. j. 22 C 309/2015-63, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 6. 5. 2019, č. j. 70 Co 150/2019-68, byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítnuta a osvobození od soudních poplatků mu nebylo přiznáno.

Výzvou ze dne 21. 5. 2019, č. j. 22 C 309/2015-71, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si v této věci zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 a 3 o. s. ř. zastavil.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. lze uvažovat teprve tehdy, jsou-li splněny podmínky dovolacího řízení, včetně obligatorního zastoupení advokátem (§ 241 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 8. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru