Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2186/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2186.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2186/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 410 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 334/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2016, č. j. 62 Co 313/2016-27, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal zaplacení částky 410 000 Kč jako nemateriální újmy za nesprávný úřední postup spočívající v nepřiměřené délce řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 20 C 16/2012.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) vyzval žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů doplnil své podání tak, aby splňovalo náležitosti požadované v § 79 odst. 1, 2 o. s. ř.

Žalobce požádal o přiznání bezplatné právní pomoci a osvobození od soudních poplatků.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. 5. 2016, č. j. 10 C 334/2015-23, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů (výrok II), neboť žalobce neosvědčil své osobní, majetkové a výdělkové poměry.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce napadeným usnesením zrušil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I a ve výroku II jej potvrdil, když ve vztahu k výroku II se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, krom toho mu je z úřední činnosti známo, že žalobce není nemajetný.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém opětovně požádal o přiznání bezplatné právní pomoci a odkladného účinku dle § 243 o. s. ř.

Tato žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 1. 2017, č. j. 10 C 334/2015-34, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2017, č. j. 62 Co 97/2017-41, kterým bylo odmítnuto odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně.

Usnesením ze dne 5. 4. 2017, č. j. 10 C 334/2015-43, doručeným žalobci dne 18. 4. 2017, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 10 dnů pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2016, č. j. 62 Co 313/2016-27, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu toliko opět zopakoval svou žádost o ustanovení právního zástupce, aniž by osvědčil nové skutečnosti svědčící pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví. Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz). Uvedené závěry jsou přiměřeně použitelné i v nyní projednávané věci. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že tímto usnesením velkého senátu občanského a obchodního kolegia došlo ke sjednocení dosavadní nejednotné praxe jednotlivých tříčlenných senátů, a to postupem podle § 20 zákona o soudech a soudcích.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle § 138 odst. 1 věty první o. s. ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, neboť se ztotožnil se závěry, ke kterým dospěl soud odvolací, a kdy žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nejsou-li splněny předpoklady k meritornímu projednání dovolání, není dán ani prostor pro úvahy o odkladu právní moci dovoláním napadeného usnesení [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru