Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2181/2020Usnesení NS ze dne 19.08.2020

HeslaDovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2181.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2181/2020-124

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 3 120 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 89/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 4. 2020, č. j. 19 Co 115/2020-114, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 3 120 000 Kč jako náhrady škody a nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem orgánů státu.

Okresní soud v Hradci Králové (soud prvního stupně) usnesením ze dne 12. 2. 2020, č. j. 12 C 89/2018-105, řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 9. 2019, č. j. 19 Co 315/2019-82, zastavil (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Krajský soud v Hradci Králové (odvolací soud) k odvolání žalobce napadeným usnesením ze dne 22. 4. 2020, č. j. 19 Co 115/2020-114, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 4. 6. 2020, č. j. 12 C 89/2018-121, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li této výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce reagoval námitkou podjatosti a opětovnou žádostí o ustanovení advokáta, aniž by uvedl nějaké nově nastalé okolnosti. O takové žádosti přitom bylo již dříve rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 2018, č. j. 12 C 89/2018-19, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, a dovolací řízení zastavil.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil ani ve lhůtě dle § 241b odst. 3, část věty druhé za středníkem, o. s. ř., přičemž na opakovanou žádost dovolatele, aniž by tento uvedl nové skutečnosti, soud prvního stupně již správně nebral zřetel.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, ačkoliv k tomu byl dovolatel opakovaně vyzván a tato podmínka dovolacího řízení je dovolateli rovněž známa z mnoha dalších soudních řízení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

K námitce podjatosti Nejvyšší soud nepřihlížel ve smyslu § 43 odst. 2, věta druhá o. s. ř. neboť žalobce, který byl v minulosti o náležitostech takové námitky opakovaně Nejvyšším soudem poučen, neupřesnil, proti kterému konkrétnímu soudci své výhrady směřuje.

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 8. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru