Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2110/2013Usnesení NS ze dne 30.08.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2110.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2110/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. D., proti žalované J. L., zastoupené JUDr. Martinem Soukupem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 16, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 24 C 342/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2011, č. j. 21 Co 52/2011-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. března 2011, č. j. 21 Co 52/2011-133, potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. listopadu 2010, č. j. 24 C 342/2007-105, který byla zamítnuta žaloba o určení neplatnosti označené darovací smlouvy (uzavřené mezi K. K. a žalovanou), změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal proti rozsudku tomuto odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu - dále jen „o. s. ř.“), který v daném případě postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (srov. čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o. s. ř.“), shledal, že dovolání bylo sice podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 22. června 2011, č. j. 24 C 342/2007-138, (doručeným dovolateli dne 30. června 2011), soud prvního stupně dovolatele, který nebyl zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel reagoval podáním ze dne 13. července 2011 (doručeným soudu prvního stupně dne 13. července 2011), v němž doplnil své dovolání a současně navrhl, aby mu byl ustanoven pro dovolací řízení advokát. Soud prvního stupně [poté, co Nejvyšší soud jemu předloženou věc s dovoláním dovolatele (dne 17. dubna 2013) vrátil (dne 22. dubna 2013) bez věcného vyřízení zpět s tím, že je zapotřebí nejprve (před předložením dovolacímu soudu) rozhodnout o žádosti dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení] usnesením ze dne 23. května 2013, č. j. 24 C 342/2007-164, zamítl žádost dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. června 2013) a poté věc opětovně předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakého důvodu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V posuzované věci tedy dovolateli začala znovu běžet lhůta ke splnění podmínky ve smyslu § 241 o. s. ř. od právní moci shora cit. usnesení soudu prvního stupně, jímž byla pravomocně zamítnuta jeho žádost o ustanovení advokáta v této věci, tj. od 22. června 2013, a v daném případě marně uplynula dnem 8. července 2013, neboť do uvedeného dne nebyla soudu prvního stupně doručena žádná plná moc, resp. podání, z nějž by vyplývalo, že přísl. advokát v daném případě převzal zastoupení dovolatele v tomto dovolacím řízení a svým podáním nahrazuje, příp. doplňuje anebo pouze stvrzuje dovolatelem podané dovolání.

Jelikož dovolatel ve stanovené lhůtě, ani později, nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. per analogiam, když důvody pro aplikaci § 146 odst. 3 o. s. ř. splněny nebyly. Je tomu tak z toho důvodu, že žalovaná sice prostřednictvím svého advokáta podala písemné vyjádření k dovolání, avšak v něm kromě dosavadní rekapitulace předchozího řízení pouze uvedla, že „Pokud jde o dovolání podané žalobcem, žalovaná se k němu blíže nevyjadřuje, neboť obsahuje řadu tvrzení, která se samotným řízením nesouvisí, resp. nic nemění na postavení žalobce, který nemá v daném řízení naléhavý právní zájem na určení neplatnosti darovací smlouvy.“ Otázky, jež se s ohledem na obsah podaného dovolání nabízely k vyjádření – absence právního zastoupení dovolatele (s důsledkem zastavení řízení) či v případě splnění této podmínky v úvahu přicházející otázka přípustnosti dovolání (s důsledky odmítnutí dovolání), byly žalovanou pominuty. Nejvyšší soud proto shledal, že s podaným písemným vyjádřením žalované k dovolání dovolatele nelze spojovat účelně vynaložené výdaje (odměnu a náklady advokáta žalované), a proto rozhodl tak, jak se podává z druhé výrokové znělky tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. srpna 2013

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru