Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2098/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2098.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3275/17
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2098/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobce P. B., narozeného dne 31. července 1959, bytem v Pardubicích, Devotyho 1625, proti žalované Mgr. D. V., komisařce Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, Na spravedlnosti 2516, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 50 C 30/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 11/2016-84, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v postupu žalované, jako komisařky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 11/2016-84, potvrdil usnesení Krajského soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 9. listopadu 2015, č. j. 50 C 30/2013-69, kterým soud prvního stupně výrokem I. zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem a požádal, aby řízení nebylo zastaveno a aby mu soud ustanovil zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 4. října 2016, č. j. 50 C 30/2013-91, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to ve lhůtě 14 dnů. V opačném případě Nejvyšší soud řízení zastaví.

Přípisem ze dne 11. října 2016 požádal žalobce opětovně o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Odvolací soud usnesením ze dne 14. března 2017, č. j. 3 Co 19/2017-120, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. února 2017, č. j. 50 C 30/2013-110, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, a to z důvodu zřejmě bezúspěšně uplatňovaného práva.

Poté žalobce přípisem ze dne 31. března 2017 požádal opět o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2017, č. j. 3 Co 19/2017-120, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tak tomu není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 11/2016-84, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 11/2016-84, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není ve smyslu ustanovení 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř. odůvodňován.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru