Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2054/2016Usnesení NS ze dne 08.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2054.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1358/17 ze dne 11.05.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2054/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci P. B., zastoupeného Mgr. Radanem Venclem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II, proti žalované I. N., o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 242/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. ledna 2016, č.j. 19 Co 424/2015-117, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v nepravdivých výrocích žalované, které pronesla jako svědkyně v trestním řízení u Okresního soudu v Pardubicích.

Krajský soud v Hradci Králové (dále také odvolací soud“) usnesením ze dne 14. ledna 2016, č. j. 19 Co 424/2015-117, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 13. srpna 2015, č.j. 13 C 242/2014-98, ve znění opravného usnesení ze dne 14. října 2015, č.j. 13 C 242/2014-111, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že jde ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva vzhledem k institutu tzv. zákonné licence. Dále dovodil, že z úřední činnosti odvolacího soudu je známo, že totožný nárok na úhradu nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s údajnou nepravdivou výpovědí žalované v trestním řízení uplatňuje žalobce již v řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 173/2011, které ještě nebylo skončeno. Dovozuje proto, že toto předmětné řízení je zatíženo nedostatkem podmínky řízení, tzv. překážkou zahájeného řízení (litispendence). V neposlední řadě pak dospěl odvolací soud k tomu, že přiznání poplatkového osvobození nemohou odůvodnit ani poměry žalobce.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem. Požádal znovu o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 17. února 2016, č.j. 13 C 242/2014-122, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil právního zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Na tuto výzvu reagoval žalobce žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

V předmětné věci byl žalobci ustanoven usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18. září 2014, č. j. 13 C 242/2014-41, opatrovník podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., Mgr. Radan Vencl, advokát se sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/2. Takto ustanovený opatrovník pak vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (viz ustanovení § 29 odst. 4 o.s.ř.).

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený advokát nenahradil ani nedoplnil původní dovolání žalobce, ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru