Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2018/2018Usnesení NS ze dne 25.07.2018

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.2018.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 věta první, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2018/2018-197

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci ve zdravotním ústavu umístěného M. B., zastoupeného opatrovníkem pro řízení JUDr. Jiřím Pánkem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Zrzavého 3259/9, za účasti veřejného opatrovníka umístěného města České Velenice, se sídlem v Českých Velenicích, Revoluční 228 a Psychiatrické nemocnice Jihlava, se sídlem v Jihlavě, Brněnská 455/54, IČO 006 00 601, o vyslovení přípustnosti dalšího držení umístěného ve zdravotním ústavu, vedené u Okresního soudu Jihlavě, pod sp. zn. 11 L 570/2015, o dovolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 11. prosince 2017, č.j. 54 Co 328/2017-187, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 11. prosince 2017, č. j. 54 Co 328/2017-187, potvrdil usnesení Okresního soudu v Jihlavě (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 23. října 2017, č. j. 11 L 570/2015-179, kterým ve výroku I. soud prvního stupně zastavil řízení o vyslovení přípustnosti prodloužení držení umístěného ve zdravotním ústavu nad dobu dříve stanovenou, výroky II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal umístěný dovolání, přičemž nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že má sám právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. března 2018, č. j. 11 L 570/2015-193, vyzval soud prvního stupně umístěného, aby do jednoho měsíce od doručení této výzvy soudu předložil dovolání sepsané advokátem, nebo prokázal, že je sám osobou, která má právnické vzdělání. Toto usnesení bylo doručeno opatrovníkovi umístěného advokátu JUDr. Jiřímu Pánkovi dne 8. března 2018 a umístěnému dne 14. března 2018, avšak nedostatek podmínky řízení nebyl odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 30. září 2017.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 11. prosince 2017, č. j. 54 Co 328/2017-187, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 7. 2018

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru