Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2008/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2008.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2008/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce T. V., t. č. ve Věznici Stráž pod Ralskem, Máchova 260, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 27/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2016, č. j. 53 Co 98/2016-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) výše uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 10. 12. 2015, č. j. 14 C 27/2015-54, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 500 000 000 Kč (výrok I soudu prvního stupně) a žalobci byla uložena povinnost zaplatit žalované náhradu nákladů řízení (výrok II soudu prvního stupně). Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované částku 600 Kč.

Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně dospěl k závěru, že nárok žalobce je promlčen. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání; zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 12. 12. 2016, č. j. 14 C 27/2015-92, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 3. 2017, č. j. 53 Co 65/2017-102, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Poté soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 24. 3. 2017, č. j. 14 C 27/2015-103, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě deseti dnů s poučením, že dovolací soud v případě neodstranění nedostatku podmínky řízení dovolací řízení zastaví.

Žalobce ve lhůtě uvedené ve výzvě ani ve dvouměsíční lhůtě od právní moci usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (poslední den lhůty 15. 5. 2017), nesplnil podmínku stanovenou v § 241 o. s. ř., a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru