Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1967/2017Usnesení NS ze dne 21.02.2019

HeslaZpůsobilost k právním úkonům
Dovolání
Lhůty
Řízení u dovolacího soudu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1967.2017.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 a 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 243c odst. 2 o. ...

více

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1967/2017-110

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce S. M., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru 137/9, proti žalovaným 1) K. P., 2) P. V., 3) P. P., 4) R. F., 5) L. D., 6) M. P., a 7) O. P., soudcům Nejvyššího soudu se sídlem v Brně, Burešova 571/20, o zbavení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 0 Nc 1802/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2011, č. j. 13 Co 297/2010-24, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací v napadeném usnesení ze dne 8. 6. 2011, č. j. 13 Co 297/2010-24, výrokem I potvrdil usnesení Okresního soudu Brno-venkov jako soudu prvního stupně ze dne 27. 4. 2010, č. j. 0 Nc 1802/2009-16, kterým byl odmítnut návrh žalobce ze dne 30. 7. 2009, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výrokem II odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 13 Co 297/2010-24) podal žalobce žalobu pro zmatečnost a dovolání ze dne 19. 12. 2012 (č. l. 28), doručené soudu prvního stupně dne 27. 12. 2012, které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce současně v dovolání požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení, a to Mgr. Františka Drlíka.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 1. 2013, č. j. 0 Nc 1802/2009-34, které bylo žalobci doručeno dne 14. 1. 2013, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu doklad o tom, že má sám právnické vzdělání, případně zaslal soudu plnou moc pro zastupování advokátem v dovolacím řízení. Současně žalobce poučil o následcích neodstranění podmínky povinného zastoupení.

Usnesením ze dne 24. 10. 2013, č. j. 0 Nc 1802/2009-74, soud prvního stupně přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu (výrok I) a ustanovil žalobci k ochraně jeho zájmů v této věci zástupce Mgr. Františka Drlíka, advokáta se sídlem v Šumperku, nám. Míru 137/9. Dané usnesení bylo žalobci i ustanovenému právnímu zástupci doručeno dne 29. 10. 2013.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 9. 2014, č. j. 0 Nc 1802/2009-77, odmítl návrh žalobce ze dne 27. 12. 2012 (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Usnesením ze dne 5. 8. 2016, č. j. 13 Co 191/2016-89, odvolací soud vyloučil k samostatnému řízení věc, týkající se odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně (č. j. 0 Nc 1802/2009-77), pokud jím bylo rozhodnuto o odmítnutí žaloby pro zmatečnost ze dne 27. 12. 2012. Odvolací soud posléze usnesením ze dne 10. 10. 2016, č. j. 13 Co 191/2016-93, které bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 26. 1. 2017, usnesení soudu prvního stupně (č. j. 0 Nc 1802/2009-77), pokud jím bylo rozhodnuto o odmítnutí dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 8. 6. 2011, č. j. 13 Co 297/2010-24, zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 29. 12. 2016, č. j. 0 Nc 1802/2009-96, soud prvního stupně vyzval žalobce (jeho právního zástupce), že podání ze dne 27. 12. 2012, které je podle svého obsahu dovoláním, neobsahuje v usnesení vyjmenované náležitosti stanovené v § 241a odst. 2 občanského soudního řádu a poučil jej, jak chybějící náležitosti doplnit. Současně byl žalobce (jeho právní zástupce) poučen, že nebude-li dovolání ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplněno, dovolací soud dovolání odmítne podle § 243c odst. 1 občanského soudního řádu. Dané usnesení bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 3. 1. 2017.

Právní zástupce žalobce podáním ze dne 10. 1. 2017 požádal soud prvního stupně o prodloužení lhůty stanovené soudem pro odstranění vad podání žalobce, a to do 31. 1. 2017. Právní zástupce žalobce soudu prvního stupně „doplnění dovolání“ (č. l. 106) odeslal dne 31. 1. 2017.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 240 odst. 1 věta první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle odstavce 2 věty první téhož ustanovení zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odstavce 2 téhož ustanovení odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 4 téhož ustanovení musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 243c odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Žalobce při podání dovolání ze dne 19. 12. 2012 (č. l. 28) proti napadenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 13 Co 297/2010-24) nesplňoval zákonné podmínky stanovené ustanovením § 241 o. s. ř. (nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a neprokázal ani, že je osobou s právnickým vzděláním). Žalobce před uplynutím dovolací lhůty požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (č. l. 28). Soud prvního stupně žalobce osvobodil od soudních poplatků a ustanovil mu k ochraně jeho zájmů zástupcem advokáta Mgr. Drlíka (srov. usnesení č. j. 0 Nc 1802/2009-74). Dvouměsíční lhůta k doplnění náležitostí dovolání tedy žalobci začala znovu běžet až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). O žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 10. 2013, č. j. 0 Nc 1802/2009-74, které bylo žalobci a jeho právnímu zástupci doručeno dne 29. 10. 2013, a které téhož dne nabylo právní moci. Soud prvního stupně posléze usnesením ze dne 29. 12. 2016, č. j. 0 Nc 1802/2009-96, vyzval žalobce k doplnění náležitostí dovolání ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, které bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 3. 1. 2017. Právní zástupce žalobce však ve dvouměsíční lhůtě od právní moci usnesení č. j. 0 Nc 1802/2009-74 (poslední den lhůty 30. 12. 2013) a ani v desetidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. 0 Nc 1802/2009-96 k doplnění náležitostí dovolání (poslední den lhůty 13. 1. 2017) dovolání o jeho podstatné náležitosti nedoplnil. Z výše uvedených důvodů k doplnění dovolání ze dne 31. 1. 2017 (soudu prvního stupně odesláno dne 31. 1. 2017) nemohl Nejvyšší soud přihlédnout, neboť bylo odesláno až po uplynutí lhůty k podání dovolání a po uplynutí lhůty, která byla žalobci určena k doplnění náležitostí dovolání (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). Nejvyšší soud zdůrazňuje, že dovolatel je povinen si v této lhůtě obstarat právní zastoupení, přičemž právní zástupce musí rovněž v této lhůtě dovolání doplnit o jeho náležitosti.

Nejvyšší soud pro úplnost uvádí, že marným uplynutím propadné (prekluzivní) lhůty podle § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, odmítnout.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému dovolání podle § 243c odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Dovolací soud podle § 243b odst. 5 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. nepřiznal ve výroku II žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, neboť na straně žalované, které by jinak právo na náhradu nákladů dovolacího řízení přináleželo, žádné náklady dovolacího řízení neshledal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 2. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru