Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1930/2018Usnesení NS ze dne 27.06.2018

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1930.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2630/18 ze dne 13.08.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1930/2018-70

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce P. B., proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, 2) České republice – Krajskému soudu v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 218/57, 3) M. K., 4) R. N., 5) T. L., soudcům Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, se sídlem v Pardubicích, Na Třísle 135, o zaplacení 1 133 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 120/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2017, č. j. 72 Co 263/2017-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a majetkovou újmu ve výši 1 133 000 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 4. 5. 2017 č. j. 6 C 120/2017-32 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků za řízení z důvodu, že žalobu v této věci považoval za zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně s tím, že jde v tomto případě ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, když ani přes výzvu soudu žaloba neobsahuje ani základní skutková tvrzení, z nichž by žalobní nárok vyplýval.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).

Usnesením ze dne 30. 10. 2017, č. j. 6 C 120/2017-49, doručeným žalobci dne 2. 11. 2017, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2017, č. j. 72 Co 263/2017-43, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ze dne 2. 11. 2017, která byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 11. 2017, č. j. 6 C 120/2017-53, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 19. 2. 2018, č. j. 72 Co 30/2018-60.

Poté byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 4. 2018, č. j. 6 C 120/2017-65, doručeným mu dne 2. 5. 2018, znovu vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2017, č. j. 72 Co 263/2017-43, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Na tuto výzvu žalobce znovu reagoval další žádostí ze dne 3. 5. 2018 o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O ní již soud prvního stupně nerozhodoval

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. V tomto případě dovolatel zastoupen advokátem není, z obsahu dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá a jiné listiny, jež by prokazovaly zastoupení dovolatele advokátem nebo případné právnické vzdělání dovolatele, předloženy nebyly. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je (odstranitelnou) podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 6. 2018

Mgr. Tomáš Mottl

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru