Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1923/2003Usnesení NS ze dne 21.10.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:30.CDO.1923.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1923/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce C. F. s.r.o., proti žalovaným 1) K. Š., 2) L. Š., oběma zastoupeným advokátem, o neúčinnost a neplatnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp.zn. 15 C 394/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2002, č.j. 57 Co 709/2002-118, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 17. dubna 2002, č.j. 15 C 394/2000-94, Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově, zamítl návrh žalobce, aby soud rozhodl, že „kupní smlouva ze dne 5.5.1998, kterou V. V. a I. V. prodali žalovaným K. Š. a L. Š. nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí

u Katastrálního úřadu v B., pracoviště v K., na listu vlastnictví č. 2240,

pro obec K., k.ú. K., a to dům č.p. 1015 na parcele č. 3020 zastavěná plocha, p.č. 3020 zastavěná plocha, p.č. 3021 zahrada a p.č. 3022 ostatní plocha – ostatní veřejná zeleň, je vůči žalobkyni C. F. s.r.o. právně neúčinná“ (výrok I.); zamítl návrh žalobce na určení, že „smlouva o koupi domu č.p. 1015 na p.č. 3020 zastavěná plocha, p.č. 3020 zastavěná plocha, p.č. 3021 zahrada a p.č. 3022 ostatní plocha – ostatní veřejná zeleň, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

č. 2240 pro obec a k.ú. K. uzavřená dne 5.5.1998 V. V. a I. V. jako prodávajícími a K. Š. a L. Š., je neplatná“ (výrok II.); rozhodl, že žalobce je povinen „zaplatit žalovaným společně a nerozdílně k rukám právního zástupce žalovaných náklady řízení“ 4.714,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.).

K odvolání žalobce pak Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29.11.2002, č.j. 57 Co 709/2002-118, rozsudek soudu prvního stupně „v napadené části, tj. v odstavci II. a III. výroku“ zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále též jen „o.s.ř.“), neboť dovoláním je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu vydané

po 1. 1. 2001 a po řízení provedeném podle Občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 věty druhé a § 25a odst. 1 věty druhé o.s.ř. lze advokátu a notáři udělit plnou moc pouze pro celé řízení, tj. „procesní plnou moc“.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem) a současně, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce (tj. dovolatel) dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (notářem),

a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově, proto dovolatele usneseními ze dne 7.5.2003, č.j. 15 C 394/2000-134, a ze dne 1.8.2003, č.j. 15 C 394/2000-142, vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolil

„v souladu ustanovením § 241 odst. 1 o.s.ř.“ v dovolacím řízení zástupcem advokáta

a prostřednictvím tohoto zástupce podal řádné dovolání; současně žalobce poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzvě řádně a včas nevyhoví.

Po výzvě ze dne 7.5.2003 předložil žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jehož obsah je zcela shodný (včetně data vyhotovení) s dovoláním již dříve jím podaným, které je však podepsáno nejen jednatelem žalobce L. M., ale současně také advokátem. S tímto podáním předložil žalobce plnou moc ze dne 18.12.2002, kterou udělil jednatel žalobce L. M. JUDr. J. R. „k vypracování dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29.11.2002, sp.zn. 57 Co 709/2002-118“.

Na výzvu ze dne 1.8.2003 již žalobce nereagoval.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2 o.s.ř., tj. udělení procesní plné moci advokátu (notáři) k zastupování v dovolacím řízení, neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2003

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru