Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1841/2001Usnesení NS ze dne 19.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.1841.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1841/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Juraje Malika a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky, v právní věci žalobkyně J. M., proti žalovanému D. M. ,zastoupenému advokátem, o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 11 C 256/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 20. března 2001, č. j. 29 Co 102/2001-49, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Liberci rozsudkem ze dne 7. 11. 2000, č. j. 11 C 256/2000-33, uložil žalovanému povinnost platit na výživu žalobkyně částku 4.000,- Kč měsíčně, dlužné výživné uložil žalovanému splácet ve splátkách po 3.000,- Kč měsíčně a řízení ohledně dalšího nároku žalobkyně na výživné 2.000,- Kč měsíčně zastavil. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení a soudním poplatku.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 20. března 2001, č. j. 29 Co 102/2001-49, rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný prostřednictvím právního zástupce dovolání adresované soudu prvního stupně, které bylo k poštovní přepravě předáno dne 11. 9. 2001.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000). V dalším textu použitá zkratka „o. s. ř.“ znamená občanský soudní řád ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu ( § 240 odst. 2 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení rozsudku odvolacího soudu - vyplývá, že právnímu zástupci žalovaného byl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 20. března 2001, č. j. 29 Co 102/2001-49, doručen dne 17. 7. 2001. Rozsudek odvolacího soudu nabyl v této věci právní moci dne 17. 7. 2001 (úterý), takže jednoměsíční lhůta k podání dovolání uplynula dnem 17. 8. 2001 (pátek). Dovolání žalovaného proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu však bylo předáno k poštovní přepravě až dne 11. 9. 2001.

Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný podal dovolání po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty, když novelizované znění občanského soudního řádu z výše uvedeného nebylo možno ještě použít. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm.a) o. s. ř. pro opožděnost odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není podle o. s. ř. přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2001

JUDr. Juraj Malik, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru