Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1829/2007Usnesení NS ze dne 20.06.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:30.CDO.1829.2007.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1829/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce M. Š., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Ř. s. a d. ČR, s. p. o., o 2,110.480,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 C 93/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

21. prosince 2006, č. j. 57 Co 565/2006 - 22, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě poté, co pravomocným usnesením ze dne 8. 6. 2006, č. j. 28 C 93/2006 - 10, zastavil podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení o zaplacení částky 2,110.480,- Kč s příslušenstvím pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení, usnesením ze dne

18. 8. 2006, č. j. 28 C 93/2006 - 15, rozhodl podle § 10 odst. 1 věty první zákona

o soudních poplatcích, že po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácena částka 84.420,- Kč za opožděně zaplacený soudní poplatek z účtu tohoto soudu.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 12. 2006, č. j. 57 Co 565/2006 - 22, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ust. § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., a podává je z důvodů uvedených v ust.

§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Poukazuje na ust. § 9 odst. 7 zák. č. 549/1991 Sb.,

o soudních poplatcích, podle kterého platí, že „usnesení o zastavení řízení

pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen

ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení“. Z tohoto ustanovení podle jeho názoru vyplývá, že soudní poplatek má být ve lhůtě zaplacen, přičemž není definováno, co se „zaplacením“ rozumí. Z pohledu poplatníka soudního poplatku je poplatek zaplacen v okamžiku, kdy dojde ke složení peněz, ať už na účet soudu, u pošty nebo odepsáním z účtu. Pokud by závazek zaplatit soudní poplatek měl být splněn až samotným připsáním na účet soudu, zajisté by toto bylo výslovně zákonem o soudních poplatcích upraveno. Byl-li tedy soudní poplatek žalobcem poukázán na účet soudu poslední den lhůty pro podání odvolání proti usnesení soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, byl zaplacen včas. Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Proto se Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, účastníkem řízení, zastoupeným advokátem, zabýval nejprve tím, zda jde o dovolání přípustné.

Žalobce napadá dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácena částka 84.420,- Kč za opožděně zaplacený soudní poplatek z účtu tohoto soudu. Již v usnesení z 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 3/1998, Nejvyšší soud ČR vyslovil názor, že stejně jako u dalších opravných prostředků i u dovolání platí, že k jeho podání je subjektivně oprávněn jen ten účastník, v jehož poměrech nastala rozhodnutím odvolacího soudu újma odstranitelná tím, že bude opravnému prostředku vyhověno (tzv. subjektivní přípustnost dovolání). Stejný názor pak zaujal i v rozsudku z 1. 2. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2357/2000, uveřejněném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod č. C 154. Potvrzujícím usnesením odvolacího soudu nenastala v poměrech žalobce žádná újma, kterou by jeho zrušením bylo možno odstranit, jelikož jím bylo rozhodnuto o vrácení opožděně zaplaceného soudního poplatku žalobci. Proto žalobce není subjektivně oprávněn napadnout toto rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § ust. § 243b odst. 5 věty první

a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru