Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1781/2018Usnesení NS ze dne 16.05.2018

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1781.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1781/2018-120

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobkyně B. Š., proti žalovaným a) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, a b) Městskému úřadu Frýdlantu nad Ostravicí, se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Náměstí 3, o zrušení rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 Nc 2/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 4. 2017, č. j. 12 Nc 2/2015-85, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2017, č. j. 56 Co 196/2017-98, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 4. 2017, č. j. 12 Nc 2/2015-85, se zastavuje.

II. Řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2017, č. j. 56 Co 196/2017-98, se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku jako soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 4. 2017, č. j. 12 Nc 2/2015-85, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I) a zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II). Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v případě žalobkyně jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání spolu s žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení.

Usnesením ze dne 14. 12. 2017, č. j. 12 Nc 2/2015-116, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů odstranila nedostatek povinného zastoupení. Žalobkyně na tuto výzvu reagovala přípisem doručeným soudu prvního stupně dne 29. 1. 2018, ve kterém opětovně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti již soud prvního stupně nerozhodoval a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 4. 2017, č. j. 12 Nc 2/2015-85, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil, jelikož dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podat nelze, neboť není dána funkční příslušnost soudu k projednání takového dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dále se proto Nejvyšší soud zabýval pouze dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2017, č. j. 56 Co 196/2017-98.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání nevyplývá zastoupení žalobkyně a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Uvedený závěr se uplatní i v případě, že dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pouze procesní povahy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4830/2014, 26 Cdo 4831/2014, 26 Cdo 4832/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4218/2015).

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám. Dospěl k závěru, že předpoklady podle § 30 o. s. ř. ve spojení s § 138 o. s. ř. nejsou splněny.

Nejvyšší soud se ztotožnil se závěrem odvolacího soudu, že ze strany žalobkyně jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť v tomto řízení není vůbec dána příslušnost civilního soudu k rozhodnutí o věci, neboť žalobkyně se nedomáhá ani projednání sporu vycházejícího ze vztahů soukromého práva podle § 244 odst. 1 o. s. ř., ale požaduje projednání žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, k čemuž jsou nadány pravomocí soudy rozhodující v oblasti správního soudnictví. Dovolací soud k tomu pro úplnost dodává, že pro závěr, zda jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., platí v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení vždy shodná hlediska (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze vyhovět žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2017, č. j. 56 Co 196/2017-98, zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 5. 2018

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru