Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1763/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1763.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1763/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci péče o nezletilého L. N., zastoupeného Statutárním městem Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava jako opatrovníkem, dítě matky Z. D., a otce K. N., o žalobě otce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 P 1309/2000, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. ledna 2012, č.j. 13 Co 451/2011-1049, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen odvolací soud) usnesením ze dne 23. ledna 2012, č.j. 13 Co 451/2011-1049, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě (dále jen soud prvního stupně) ze dne 22.11.2010, č. j. 0 P 1309/2000-827, kterým byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení vedená u Okresního soudu v Ostravě pod. sp. zn. 0 P 1309/2000 a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (před soudem prvního stupně). Odvolací soud současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal otec nezletilého (dále jen „dovolatel“) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

V posuzované věci dovolatel, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 7. 2012, č. j. 0 P 1309/200-1120, opatrovníkem nezletilého L. ustanovil Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava, nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost dovolatele na ustanovení zástupce z řad advokátů. Dovolatele současně vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a k provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu žalobce reagoval až podáním ze dne 30. 7. 2013, v němž uvedl, že aniž by byl zastoupen advokátem, žádá o zrušení napadeného usnesení, jakož i dalších specifikovaných rozhodnutí soudu prvního stupně.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. Dovolatel procesně zavinil zastavení dovolacího řízení, ostatním účastníkům však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru