Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 174/2019Usnesení NS ze dne 01.02.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Likvidace právnické osoby (o. z.)
Statutární orgán
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.174.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218 písm. b) o. s. ř.

§ 21 odst. 2 o. s. ř.

§ 188 o. z.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 1329/19
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 174/2019-1089

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobkyně KUBDAT Software, s. r. o. „v likvidaci“, identifikační číslo osoby 25351036, se sídlem v Ostravě, Volgogradská 74, proti žalované 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, 2) H. S., likvidátorce se sídlem XY, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 168/2016-642, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2018, č. j. 25 Co 107/2018 831, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se na žalovaných domáhala náhrady škody, která jí měla být způsobena kumulací v žalobě uvedených nesprávných úředních postupů Obvodního soudu pro Prahu 2, Městského soudu v Praze a Ústavního soudu a těmito soudy vydanými blíže specifikovanými nezákonnými rozhodnutími.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne

23. 2. 2018, č. j. 29 C 168/2016-817, řízení o žalobě zastavil (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadením usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I usnesení odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, ve kterém zároveň požádala

o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O této žádosti rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 6. 2018,

č. j. 29 C 168/2016-867, tak, že žalobkyni se zástupce pro dovolací řízení neustanovuje,

a zároveň se žalobkyně neosvobozuje od placení soudního poplatku za dovolání. K odvolání žalobkyně usnesení soudu prvního stupně potvrdil odvolací soud usnesením ze dne

19. 9. 2018, č. j. 25 Co 286/2018-896. Soud prvního stupně poté žalobkyni vyzval usnesením ze dne 22. 11. 2018, č. j. 29 C 168/2016-899, aby si pro podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 5. 4. 2018, č. j. 25 Co 107/2018-831, zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud žalobkyni poučil, že neučiní-li tak do sedmi dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

O námitkách proti tomuto usnesení soud prvního stupně rozhodl usnesením ze dne

10. 12. 2018, č. j. 29 C 168/2016-905, tak, že se odmítají. V odůvodnění svého rozhodnutí soud dále uvedl, že zákonná lhůta pro podání dovolání sepsané advokátem a doložení jeho plné moci k zastupování žalobkyně končí dne 7. 1. 2019.

Žalobkyně podle pokynu doplněné dovolání předložila soudu prvního stupně dne

21. 12. 2018 zároveň s plnou mocí udělenou Mgr. Petru Kaustouvi, advokátovi se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1719/5, jednatelem a společníkem žalobkyně Liborem Kubalou.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. za právnickou osobu jedná její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen.

Podle § 21 odst. 2 o. s. ř. ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jiné osoby.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4747/2014, uveřejněné pod číslem 1/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, platí, že v občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci likvidátor podle § 21 odst. 2 o. s. ř.,

§ 70 odst. 3 a § 72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; to neplatí, nemá-li společnost likvidátora nebo jde-li o řízení, v němž je zastoupení společnosti likvidátorem vyloučeno

(§ 32 odst. 2 o. s. ř.). Uvedené závěry se přitom obdobně prosadí i v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 (srov. zejména § 188, § 189 odst. 2, § 193 a § 196 odst. 1 zákona

č. 89/2012, občanský zákoník, jakož i důvodovou zprávu k návrhu nového občanského zákoníku).

Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že plnou moc advokátu

Mgr. Petru Kaustovi k zastupování žalobkyně v dovolacím řízení udělila osoba, které nesvědčilo oprávnění jednat za společnost podle § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř.; tato plná moc tudíž nedokládá oprávnění Mgr. Petru Kaustovi podat za žalobkyni dovolání a zastupovat ji v dovolacím řízení.

Z uvedeného se podává, že advokát Mgr. Petr Kaust v době podání dovolání nedisponoval oprávněním k zastupování žalobkyně v dovolacím řízení. Jím podané dovolání tak nelze posoudit jinak než jako podané neoprávněnou osobou, a dovolacímu soudu proto nezbylo než dovolání žalobkyně odmítnout podle ustanovení § 243c odst. 3 ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2019

JUDr. Bohumil Dvořák předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru