Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1716/2017Usnesení NS ze dne 21.06.2017

HeslaZastoupení
Dovolání
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1716.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1716/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně A. K., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 190 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 112/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016, č. j. 53 Co 279/2015-123, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Odůvodnění:

Předmětem řízení byl nárok žalobkyně na finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu a dále náhradu škody, které vznikly v souvislosti s nesprávným úředním postupem v podobě průtahů v řízení vedeném u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 54 EXE 808/2010.

Obvodní soud pro Prahu 2 svým rozsudkem rozhodl, že se konstatuje porušení práva žalobkyně na spravedlivý proces v posuzovaném řízení (výrok I.), že žaloba na uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku ve výši 95 000 Kč a dále částku ve výši 95 000 Kč se zamítá (výrok II.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. a rozhodl, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, ve kterém požádala o ustanovení advokáta pro řízení.

Tato žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. 5. 2016, č. j. 20 C 112/2014-143, když k odvolání žalobkyně bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2017, č. j. 53 Co 381/2016-181.

Usnesením ze dne 27. 2. 2017, č. j. 20 C 112/2014-183, doručeným žalobkyni dne 7. 3. 2017, vyzval soud prvního stupně žalobkyni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016, č. j. 53 Co 279/2015-123, s tím, nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobkyně na tuto výzvu nereagovala a nedostatek povinné podmínky řízení tak neodstranila.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru