Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1712/2001Usnesení NS ze dne 30.01.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.1712.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1712/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Město F. – M., proti žalovaným 1/ M. M., nar. 6. dubna 1964, a 2/ C. M., nar. 6. července 1955, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 116/99, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. září 2000, č. j. 9 Co 845/2000-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 25. února 2000, č. j. 8 C 116/99-20, přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 4, první kategorie o velikosti 3+1 s příslušenstvím v prvním podzemním podlaží domu čp. 3039 ve F. – M., kterou dal žalobce žalovaným, s tím, že právo nájmu žalovaných k tomuto bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po právní moci rozhodnutí a žalovaní jsou povinni tento byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů po zajištění náhradního ubytování. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.

K odvolání druhého žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. září 2000, č. j. 9 Co 845/2000-36, rozhodl, že odvolací řízení zastavuje a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9. listopadu 2000.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl druhý žalovaný dne 8. prosince 2000 podáním označeným jako dovolání. To však obsahuje pouze vyjádření skutečnosti, že druhý žalovaný činí tento procesní úkon, avšak postrádá již zcela jakékoliv jeho zdůvodnění. Proto Okresní soud ve Frýdku - Místku usnesením ze dne 4. ledna 2001, č. j. 8 C 116/99-41, dovolatele vyzval, aby do deseti dnů od jeho doručení dovolání odůvodnil tak, aby vyhovovalo požadavkům obsaženým v § 241 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen \"o. s. ř.\"), a současně uvedl, čeho se dovolatel domáhá a jak má být dovolacím soudem rozhodnuto. Byl současně soudem poučen o možném postupu podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. v případě, že této výzvě nebude vyhověno. Tato výzva byla druhému žalovanému doručena dne 15. ledna 2001 v souvislosti s jejím uložením u pošty (§ 46 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s částí dvanáctou, hlavou první, bodem 6. zákona č. 30/2000 Sb. a § 57 odst. 2 o. s. ř.). Z obsahu spisu však zejména nevyplývá, že by dovolatel podané dovolání doplnil.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal a rozhodl podle znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2000.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty první o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí obsažených v ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakého důvodu se toto rozhodnutí napadá, popřípadě, které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.

Není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení zastaví, přičemž o těchto následcích musí být účastník poučen (§ 43 odst. 2 o. s. ř.).

Jak již bylo naznačeno dříve, podání druhého žalovaného, které je označeno jako dovolání, postrádá naprostou většinu náležitostí, které procesní předpis v případě dovolání vyžaduje. Soud prvního stupně dovolatele vyzval k doplnění tohoto dovolání s poučením o možných procesních následcích, nebude-li této výzvě vyhověno. Ze spisu je však patrno, že toto dovolání nebylo dosud doplněno, přičemž pro tento nedostatek není možno v dovolacím řízení pokračovat. Dovolacímu soudu proto nezbylo, než podle již zmíněného ustanovení o. s. ř., ve spojení s ustanovením § 243c téhož zákona, dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o. s. ř., když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. ledna 2002

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru