Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1661/2002Usnesení NS ze dne 27.05.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:30.CDO.1661.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1661/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně L. H., zastoupené advokátem, proti žalovanému V. H., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod sp. zn.

13 C 10/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2002, č.j. 19 Co 557/2001-214, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalovaného rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. srpna 2001, č.j. 13 C 10/95-194, jímž bylo manželství účastníků rozvedeno, žalovanému uloženo zaplatit sátu na znalečném 11.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, žalobkyni vrácena záloha na znalecký posudek 1.500,- Kč a žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni na nákladech řízení 4.670,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce JUDr. B. M., ve výroku o věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení změnil tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, ve výroku o nákladech státu a vrácení zálohy změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit částku 5.500,- Kč a žalobkyně částku 4.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o. s. ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalovaného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1,věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2, o. s. ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 21. 5. 2002, č.j. 13 C 10/95-227, m.j. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu třiceti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla dovolateli doručena dne 26. června 2002, dosud jí nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, 2 o. s. ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru