Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 158/2020Usnesení NS ze dne 30.03.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.158.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 158/2020-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, a 2) Ústavnímu soudu, se sídlem v Brně, Joštova 625/8, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a 2 635 350 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 393/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2019, č. j. 15 Co 49/2019-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 2 635 350 Kč jako náhrady škody a zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu.

Obvodní soud pro Prahu 9 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 14. 12. 2018, č. j. 9 C 393/2018-5, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc zaslána Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením k odvolání žalobce usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Považoval, s ohledem na obsah návrhu žalobce ze dne 27. 11. 2018, za důvodný závěr soudu prvního stupně o tom, že místně příslušným soudem je dle sídla Ministerstva spravedlnosti Obvodní soud pro Prahu 2.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Usnesením ze dne 4. 2. 2020, č. j. 30 Cdo 158/2020-45, Nejvyšší soud vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 12. 2. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku dovolateli marně uplynula ve čtvrtek 27. 2. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 20. 2. 2019 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Dovolací soud nepřihlédl k žádosti dovolatele o osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení, doručené zdejšímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Brně dne 4. 3. 2020, neboť bylo doručeno již po uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019, uveřejněné pod číslem 1/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

K námitce podjatosti Nejvyšší soud nepřihlížel ve smyslu § 43 odst. 2, věta druhá o. s. ř. neboť žalobce, který byl v minulosti o náležitostech takové námitky opakovaně Nejvyšším soudem poučen, neupřesnil, proti kterému konkrétnímu soudci své výhrady směřuje. Dlužno dodat, že ve smyslu § 14 a násl. o. s. ř. se lze prostřednictvím námitky podjatosti domáhat toliko vyloučení soudce, nikoliv „soudu“.

Protože dovolatel ve lhůtě k tomu určené nezaplatil soudní poplatek za dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru