Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 157/2018Usnesení NS ze dne 08.02.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.157.2018.1
Dotčené předpisy

čl. 241b odst. 2 o. s. ř.

čl. 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 843/18
soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 157/2018-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. B., proti žalované L. P., advokátce se sídlem v Pardubicích, třída Míru 450, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a 991.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 112/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. května 2016, č. j. 18 Co 216/2016-21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v činnosti žalované jako advokátky.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. 18 Co 216/2016-21, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 4. dubna 2016, č. j. 5 C 61/2016-14, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že majetkové poměry žalobce neodůvodňují takovéto osvobození.

Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Nedoložil též, že by sám případně měl právnické vzdělání; současně opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků.

Vrchní soud v Praze poté usnesením ze dne 21. února 2017, č. j. Ncd 45/2017-42, přikázal předmětnou věc Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. května 2016, č. j. 18 Co 216/2016-21, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V daném případě dovolací soud sám dospívá k závěru, že žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků nelze vyhovět, neboť s ohledem na značný počet typově obdobných žalob, stejně jako výši uplatněné částky, lze mít za to, že v daném případě žaloby jde o svévolné, resp. zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (§ 138 odst. 1 o.s.ř.)

Z procesního spisu vyplývá, že soud prvního stupně sice žalobce nevyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. s poučením o procesním následku, který nastane, nebude-li žalobce v dovolacím řízení zastoupen advokátem (zastavení dovolacího řízení), nicméně z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v četných jiných soudních sporech vedených žalobcem, byl soudem opakovaně vyzýván ke splnění této podmínky (např. ve věcech vedených Nejvyšším soudem pod sp. zn. 30 Cdo 2298/2016, sp. zn. 30 Cdo 2349/2016, sp. zn. 30 Cdo 5518/2016 atp.). Je proto opodstatněné presumovat, že žalobci je bezpečně známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem, jinak není splněna podmínka zákonem vyžadovaného zastoupení advokátem a v takovém případě bude dovolací řízení zastaveno.

K tomu je vhodné připomenout následující závěry, k nimž dospěl Ústavní soud České republiky např. ve svém usnesení ze dne 8. srpna 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13: „...i v řízeních o ústavních stížnostech jiných stěžovatelů v situacích, kdy byli stěžovatelé již mnohokrát v minulosti Ústavním soudem poučeni o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost, a nedostáli zejména požadavku povinného zastoupení advokátem....odmítal taková podání pro neodstranění vad, aniž by stěžovatele opakovaně vyzýval k jejich odstranění...V této souvislosti uváděl, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady); vyvodit vůči navrhovateli nepříznivé procesní důsledky (odmítnutí návrhu) pak lze tehdy, jestliže se uvedený nedostatek odstranit nezdaří. Ústavní soud však byl na základě výše uvedených skutečností nucen ve věcech takových stěžovatelů opakovaně konstatovat, že v řízení o ústavní stížnosti není ve vztahu k požadavku právního zastoupení poučení nevyhnutelnou podmínkou, jestliže se stěžovateli takového poučení dostalo ve zcela identických případech předchozích. V takové situaci se jeví setrvání na požadavku poučení dalšího pro konkrétní řízení, neefektivním a formalistickým. Ústavní soud má za to, že obdobnou argumentaci lze použít i na podmínku povinného zastoupení v řízení před Nejvyšším soudem. Pakliže byl stěžovatel v řízení před Nejvyšším soudem v minulosti opakovaně poučován o nutnosti advokátního zastoupení, jeví se další lpění na poučení v konkrétním případě jako neúčelné.“

Vzhledem k tomu, že dovolatel tak nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. května 2016, č. j. 18 Co 216/2016-21, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. února 2018

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru