Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1563/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1563.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1563/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., , t.č. VV Praha Pankrác, P.s. 5/EB II, 140 57 Praha 4, proti žalovanému Prof. MUDr. L. H., Ph.D., , o zaplacení 10.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 240/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v činnosti žalovaného jako soudního znalce.

Okresní soud v Hradci Králové (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 17. října 2014, č. j. 20 C 240/2014-63, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce z řad advokátů. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 15. června 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že zjištěné majetkové poměry žalobce neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků a tím i ustanovení zástupce z řad advokátů (srov. § 138 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř. ve spojení s § 30 odst. 1 o.s.ř.).

Žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, ve kterém opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a přípisem ze dne 5. září 2015 požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. října 2015, č. j. 20 C 240/2014-103, řízení o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků podle § 159 odst. 1 věta první o.s,ř. zastavil. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. prosince 2015, č. j. 19 Co 398/2015-112, usnesení okresního soudu potvrdil.

Usnesením ze dne 18. ledna 2016 č. j. 20 C 240/2014-114, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 15. června 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84, zvolil zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě 15 dnů řádní dovolání; poučil jej též, že pokud žalobce tento nedostatek podmínky řízení neodstraní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 21. ledna 2016, avšak dovolatel do dnešní doby nedostatek podmínky dovolacího řízení spočívající v zastoupení advokátem nesplnil.

Žalobce po té podal vlastnoručně sepsané dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 15. prosince 2015, 19 Co 398/2015-112, a požádal o přidělení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 11. července 2016, č. j. 20 C 240/2014-132, neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení vedené v návaznosti na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 12. 2015, č. j. 19 Co 398/2015-112, a rozhodnutí téhož soudu ze dne 15. 6. 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84. K odvolání žalobce krajský soud usnesením ze dne 22. září 2016, č. j. 19 Co 256/2016-143, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se se soudem prvního stupně, že majetkové poměry žalobce neodůvodňují přiznání poplatkového osvobození ani ustanovení zástupce a že se v jeho případě jedná o svévolné a zřejmě bezúspěšné uplatnění práva. Odvolací soud připomněl, že je mu z jeho vlastní rozhodovací činnosti známo, že žalobce podává žaloby na široký okruh fyzických osob a institucí, které mají jakoukoli spojitost s trestní věcí, která byla vůči němu zahájena orgány Policie ČR na jaře roku 2014. Toto počínání žalobce odůvodňuje závěr, že jím podávané žaloby na ochranu osobnosti jsou projevem svévolného uplatnění práva.

Proti tomuto potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal žalobce další vlastnoručně sepsané dovolání.

Soud prvního stupně jej usnesením ze dne 9. prosince 2016, č. j. 20 C 240/2014-150, vyzval, aby si i proti posledně napadenému rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 22. září 2016, č. j. 19 Co 256/2016-143, zvolil zástupce – advokáta a podal ve lhůtě 15 dnů řádné dovolání s poučením, že dovolací soud při neodstranění této podmínky řízení, dovolací řízení zastaví. Na to žalobce přípisem ze dne 20. ledna 2017 požádal opětovně o ustanovení zástupce - advokáta.

K dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. září 2016, č. j. 19 Co 256/2016-143, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce žalobci pro dovolací řízení se závěrem, že není důvod pro takovýto postup z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva.

Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2015, č. j. 19 Co 134/2015-84, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru