Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1550/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1550.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1550/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce V. V., proti žalované MUDr. Z. R., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 28/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. září 2016, č. j. 3 Co 218/2015-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 11. listopadu 2015, č. j. 37 C 28/2015-23, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce relevantním způsobem nedoložil své majetkové poměry a znemožnil tak soudu učinit závěr o naplnění podmínek pro jeho případné osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 7. září 2016, č. j. 3 Co 218/2015-29, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Nedoložil též, že by případně sám měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 25. ledna 2017, č. j. 37 C 28/2015-45, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 20 dnů od dne doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že nebude-li výše uvedený nedostatek podmínky řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30. ledna 2017, žalobce však do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru