Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1487/2017Usnesení NS ze dne 10.04.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1487.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1359/17 ze dne 12.05.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1487/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění za psychickou, zdravotní a nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 23/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2016, č. j. 15 Co 544/2016-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 25. 7. 2016 domáhá zaplacení částky celkem 766 000 Kč.

Městský soud v Praze napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud v souladu se soudem prvního stupně seznal, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, když žalobce i přes výzvu nedostatečně vylíčil skutečnosti, ze kterých by alespoň v základních rozměrech vyplývalo, z jakých důvodů žalobní nárok uplatňuje. Nadto žalobce vůči státu podal několik návrhů s prakticky totožnou argumentací a lišící se pouze požadovanými částkami. Nejsou tak splněny procesní podmínky pro vyhovění návrhu na ustanovení právního zástupce, když odvolací soud odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1502/2009.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání.

Usnesením ze dne 12. 12. 2016, č. j. 31 C 23/2016-23, doručeným žalobci dne 22. 12. 2016, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2016, č. j. 15 Co 544/2016-19, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud může dovolací řízení zastavit.

Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem ze dne 23. 12. 2016, ve kterém požádal o ustanovení zástupce pro řízení, nedostatek povinného zastoupení však neodstranil.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 3. 1. 2017, č. j. 31 C 23/2016-27, návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl, přičemž toto usnesení k odvolání žalobce potvrdil Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 1. 2017, č. j. 15 Co 56/2017-32. Toto pravomocné usnesení odvolacího soudu sice žalobce napadl dovoláním, avšak dovolací řízení zastavil Nejvyšší soud usnesením ze dne 10. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1488/2017, neboť ani dovolací soud neshledal naplnění předpokladů pro ustanovení zástupce (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná též na www.nsoud.cz).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V situaci, kdy návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení byl již dříve pravomocně zamítnut, přičemž toto zamítavé rozhodnutí již nemůže být zvráceno ani rozhodnutím dovolacího soudu, a žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru