Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1453/2012Usnesení NS ze dne 31.05.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:30.CDO.1453.2012.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 obč. zák.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1453/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce S. M., proti žalované České republice - Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku, se sídlem v Šumperku, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 304/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. února 2011, č.j. 1 Co 38/2011-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Olomouci ze dne 23. září 2010, č.j. 23 C 304/2009-178, kterým byla žaloba ze dne 6.11.1998 odmítnuta a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, podal žalobce (dále již „dovolatel“), aniž by byl zastoupen advokátem, dovolání, v němž současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 7. 2011, č.j. 23 C 304/2009-212, nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a nebyl mu ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 10. 2011, č.j. 1 Co 236/2011-225.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. Dovolatel, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, byl proto usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. března 2012, č.j. 37 C 304/2009-243, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě čtrnácti dnů advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. I přes doručení této výzvy zůstal dovolatel procesně nečinným a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatel, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru