Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 145/2008Usnesení NS ze dne 18.03.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:30.CDO.145.2008.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 145/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce ing. P. Ch., zastoupeného advokátem, proti žalované M. č. P., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 1/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2005, č.j. 1 Co 210/2004-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem dne 15. února 2005, č.j. 1 Co 210/2004-103, výrokem I. zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2003, č.j. 37 C 1/2001-70, s výjimkou výroku o náhradě nemajetkové újmy v penězích a výroku

o nákladech řízení, a řízení v tomto rozsahu zastavil. Výrokem II. rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o náhradě nemajetkové újmy v penězích ve výši 80.000,- Kč a ve výroku o náhradě nákladů řízení potvrdil. Výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 11. dubna 2005 a téhož dne nabyl právní moci. Proti uvedenému rozsudku žalobce podal dne 10. června 2005 vlastnoručně sepsané včasné dovolání.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. července 2006, č.j. 37 C 1/2001-159, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a jako zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení mu ustanovil Mgr. R. P.

Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 3. listopadu 2006, č.j. 37 C 1/2001-160, které bylo zástupci dovolatele doručeno dne 23. listopadu 2006, jej vyzval, aby

ve lhůtě deseti dnů odstranil vady dovolání, které nebylo sepsáno advokátem ve smyslu ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“). V navazujícím usnesení téhož soudu ze dne 26. července 2007, č.j. 37 C 1/2001-167, byl dovolatel mimo jiné poučen, že nebudou-li vytknuté vady jeho dovolání v soudem stanovené lhůtě odstraněny, bude dovolání odmítnuto. Výzva byla doručena dne 27. srpna 2007 zástupci žalobce. Doručena byla též žalobci. Na uvedená usnesení pak reagoval žalobce svým podáním ze dne 20. září 2007, avšak jeho zástupce zůstal zcela nečinný.

Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj právnická osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odst. 1 a 2). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (odst. 4). V daném případě jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tato část dovolacího řízení je chápána v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

O tento případ jde v posuzované věci. Dovolateli, u něhož není prokázáno, že by měl právnické vzdělání, byl sice pro dovolací řízení soudem ustanoven zástupce z řad advokátů, ten však v tomto řízení zůstal nečinný, takže původní dovolání ani nedoplnil vlastním podáním, resp. ani soudu případně nesdělil, že se s dovoláním žalobce ztotožňuje. V tomto případě tak s ohledem na výše podaný výklad nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele. Protože tedy nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru