Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1449/2017Usnesení NS ze dne 19.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1449.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1449/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci P. B., proti žalovaným 1) JUDr. J. S., CSc., 2) Mgr. D. H. a 3) Mgr. M. K., Ph.D., všem s místem pracoviště Nejvyšší soud, se sídlem v Brně, Burešova 571/20, o zaplacení částky 3.000.000 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 239/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 70 Co 155/2015-82, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou zaplacení částky 3.000.000 Kč za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti žalovaných, jako soudců Nejvyššího soudu, „neboť věděli o jeho zdravotním stavu a porušili jeho základní práva, a to možnost řádného projednání věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 278/2008“.

Krajský soud v Brně (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 2. března 2015, č. j. 70 Co 38/2015-58, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 13. ledna 2015, č. j. 33 C 239/2014-45, jímž soud žalobci neustanovil k jeho žádosti zástupce k ochraně jeho zájmů ve věci. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že žalobu v této věci je třeba hodnotit jako zřejmě bezúspěšné uplatňování práva vzhledem k tomu, že není dána pasivní legitimace žalovaných.

Žalobce potvrzující usnesení odvolacího soudu napadl vlastnoručně sepsaným dovoláním, ve kterém znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Soud prvního stupně poté vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dané řízení. Podáním ze dne 29. dubna 2015 požádal žalobce o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 12. června 2015, č. j. 33 C 239/2015-72, Městský soud v Brně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce toto usnesení potvrdil Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. listopadu 2015, č.j. 70 Co 155/2015-82, ve znění: Žalobci se nepřiznává osvobození od soudního poplatku za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 70 Co 38/2015-58, ze dne 2. 3. 2015. Stejně jako soud prvního stupně učinil závěr, že odvolání není důvodné, když podaná žaloba je případem zcela bezúspěšného uplatnění práva.

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 70 Co 155/2015-82, podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání a požádal opětovně o osvobození od soudních poplatků. Přípisem ze dne 21. 3. 2016, reagujícím na výzvu soudu k doplnění dovolání a předložení plné moci advokáta, žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. srpna 2016, č. j. 70 Co 174/2016-114, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 1. 6. 2016, č. j. 33 C 239/2014-104, ve znění, že se žalobci pro účely řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 70 Co 155/2015-82, neustanovuje zástupce z řad advokátů.

Ve vlastnoručně sepsaném dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu ze dne 15. srpna 2016, požádal žalobce opět o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. srpna 2016, č. j. 70 Co 174/2016-114, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod mu ustanovit zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 70 Co 155/2015-82, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 70 Co 155/2015-82, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru