Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1399/2017Usnesení NS ze dne 26.04.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1399.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1399/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce F. F., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 500 000 Kč a částky 1 000 000 Kč za každý rok průtahů, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 20 Nc 5102/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, č. j. 71 Co 455/2016-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který pro vady odmítl žalobu ze dne 17. 1. 2016, kterou se žalobce domáhal zaplacení částky 500 000 Kč a částky 1 000 000 Kč za každý rok až do uhrazení částky 500 000 Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem a bez doloženého právnického vzdělání (§ 241 o. s. ř.), dne 2. 2. 2017 včasné dovolání.

Usnesením ze dne 8. 2. 2017, č. j. 20 Nc 5102/2016-49, doručeným žalobci dne 17. 2. 2017, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že předloží Nejvyššímu soudu procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že sám má odpovídající právnické vzdělání. Současně soud vyzval žalobce, aby prostřednictvím advokáta odstranil označené vady podání, když současně ho poučil, že k obsahu podání, v němž dovolatel vymezí důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem, se nepřihlíží (§ 241a odst. 5 o. s. ř.), a rovněž ho poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval svým podáním došlým soudu dne 21. 2. 2017, ve kterém požádal o ustanovení zástupce.

Soud prvního stupně k této žádosti nepřihlížel a věc s dovoláním předložil Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

Podle § 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle § 104 odst. 2 věty prvé a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínek řízení odstranit, řízení zastaví.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 15. 2. 2016, č. j. 20 Nc 5102/2016-8, k dřívější žádosti žalobce již rozhodl, že se žalobci neustanovuje advokát k ochraně jeho zájmů pro toto řízení, odvolací soud toto usnesení potvrdil usnesením ze dne 4. 4. 2016, č. j. 71 Co 146/2016-19, a Nejvyšší soud usnesením ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4347/2016, dovolací řízení proti tomuto usnesení zastavil, když postupoval podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz), sám žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení posoudil a shledal jako správný závěr odvolacího soudu, že vzhledem k nepřiměřenosti žalované částky a absenci vylíčení takových rozhodných skutečností, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby, lze mít nárok žalobce (při daném stavu řízení) za zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Od vydání shora uvedených rozhodnutí k žádné zásadní změně v obsahu podání žalobce nedošlo.

Za této situace by dovolací soud považoval za projev přepjatého formalizmu, pokud by mělo být opětovně rozhodováno o žádosti o ustanovení zástupce. Nelze přitom přehlédnout, že obdobné žádosti žalobce jsou i Nejvyšším soudem projednávány, prakticky pokaždé s obdobným výsledkem. Dovolateli jsou i z jiných řízení známy důsledky podání dovolání bez splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. Stále se opakující žádosti žalobce o ustanovení zástupce, a to bez jakékoliv reflexe na obsah dřívějších rozhodnutí soudů, lze již považovat za obstrukční chování. Nelze tak učinit závěr, že by nerozhodnutím o opětovné žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro (dovolací) řízení, bylo porušeno právo žalobce na spravedlivý proces.

V situaci, kdy i sám Nejvyšší soud již dříve dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení, a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru