Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 139/2021Usnesení NS ze dne 09.03.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.139.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 139/2021-84

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Viktorem Sedlákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 8 011 900 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 114/2020, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2020, č. j. 21 Co 337/2020-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 23. 11. 2020 dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Vzhledem k tomu, že žalobce svou poplatkovou povinnost, která vznikla okamžikem podání dovolaní [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích] a která odpovídá podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků částce 4 000 Kč, nesplnil, Nejvyšší soud jej usnesením ze dne 2. 2. 2021, č. j. 30 Cdo 139/2021-80, k úhradě tohoto poplatku vyzval. Současně žalobce poučil, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce však na tuto výzvu, jež mu byla doručena dne 11. 2. 2021, nereagoval.

Dovolací soud proto řízení o žalobcově dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, neboť žalobce soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě, jejíž poslední den připadl na pátek 26. 2. 2021, nezaplatil.

Pro úplnost dovolací soud dodává, že žalobcovo osvobození od soudních poplatků, které mu bylo v tomto řízení přiznáno usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 17. 2. 2019 (správně ze dne 17. 2. 2020), č. j. 2 C 226/2019-46, platilo pouze do pravomocného skončení věci (tj. do právní moci usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 7. 2020, č. j. 22 C 114/2020-58, o zastavení řízení, která připadla na den 8. 11. 2020) a na dovolací řízení se tak nevztahuje (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2012, sp. zn. 29 Cdo 242/2012, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2012).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 3. 2021

Mgr. Viktor Sedlák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru