Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1361/2000Usnesení NS ze dne 28.06.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:30.CDO.1361.2000.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1361/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. S., zastoupeného opatrovnicí M. S., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod úrazový, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 245/85, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 1999, č.j. 2 Cao 221/98-449, takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 17. prosince 1999, č.j. 2 Cao 221/98-449, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. srpna 1998, č.j. 20 C 245/85-412, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze ze dne 26.1.1983, č. 270 423 472, kterým byla zamítnuta žádost narhovatele o invalidní úrazový důchod podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., protože podle posudkové komise sociálního zabezpečení v Olomouci ze dne 11.10.1982 byl uznán i nadále jen částečně invalidním a nebylo prokázáno, že by úraz, který utrpěl, byl úrazem pracovním.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. pak dále vyplývá, že pokud dovolatel nemá sám právnické vzdělání, musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem, ale i to, že svůj procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení (zastoupení dovolatele v dovolacím řízení advokátem), která brání věcnému projednání dovolání, neboť ustanovení § 241 o.s.ř. je ustanovením donucující povahy, jež nepřipouští výjimku (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 13/1993 Sbírky soudního rozhodnutí a stanovisek).

V posuzované věci podal navrhovatel dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem. Jeho podání nemělo zákonné náležitosti. Nebylo také prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 15. března 2000, č.j. 20 C 245/85-471, vyzval jeho opatrovnici, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a tuto skutečnost doložila soudu předložením jeho plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být předloženo advokátem sepsané dovolání; s poučením, že nebude-li výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, spis bude předložen Nejvyššímu soudu a dovolací řízení bude zastaveno.

Výzvu soudu prvního stupně opatrovnice převzala 24.3.2000. Ve lhůtě stanovené soudem (a ani do současné doby) doplnění podání, nazvané dovolání ze dne 2.3.2000, neprovedla. Dalším podáním ze dne 27.3.2000 nazvaném dovolání proti usnesení o výzvě ke zvolení advokáta žádala, aby Nejvyšší soud zrušil všechna vydaná rozhodnutí. Nejvyšší soud přípisem ze dne 13. dubna 2000, sp. zn. Ncn 163/2000, uložil soudu prvního stupně, hodnotě přípis podle obsahu jako dovolání, aby postupoval podle ustanovení § 209 a § 210 o.s.ř., což tento soud opomenul. Předložil dovolacímu soudu věc k rozhodnutí o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v záhlaví označeném. Nedostatky podaného dovolání opatrovnice, která navrhovatele zastupuje, neodstranila.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn a lhůta k jeho odstranění uplynula, aniž by opatrovnice navrhovatele výzvě soudu vyhověla a doplnění ani dosud neprovedla, nezbylo proto dovolacímu soudu než zastavit řízení o dovolání podle ustanovení § 243c, § 43 odst. 2 a § 104 odst. 1 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 věty první, o.s.ř., protože navrhovatel neměl svým dovoláním úspěch a odpůrkyni žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2000

JUDr. Julie Muránská,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru