Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1279/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1279.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1279/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka, ve věci posuzované S. A.-D., za účasti navrhovatele J. J., o omezení svéprávnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod. sp. zn. 0Nc 22006/2016, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. října 2016, č. j. 29 Co 358/2016-209, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.)

Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 3. října 2016, č. j. 29 Co 358/2016-207, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 18. dubna 2016, č. j. 0Nc 22006/2016-95, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu na omezení svéprávnosti posuzované, neboť navrhovatel na výzvu soudu podle ustanovení § 35 odst. 2 z.ř.s. nepředložil k návrhu aktuální lékařskou zprávu týkající se posuzované a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud rozhodl současně o náhradě nákladů odvolacího řízení.

K žádosti navrhovatele Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 3. června 2016, č. j. 0Nc 22006/2016-167, výrokem I. nepřiznal navrhovateli Janu Jaklovi osvobození od soudních poplatků a výrokem II. zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně uzavřel, že byť majetkové poměry navrhovatele by odůvodňovaly přiznání osvobození od soudních poplatků, nebyla splněna druhá podmínka ustanovení § 138 o.s.ř., neboť v případě navrhovatele jde o návrh zřejmě bezúspěšný, kterým se navrhovatel snaží prostřednictvím řízení o omezení svéprávnosti posuzované řešit rodinné rozpory. Současně uzavřel, že navrhovatel je ve věci velmi dobře orientován, jeho zastoupení advokátem se z dosavadního průběhu řízení nejeví proto nezbytně nutným. Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. října 2016, č. j. 29 Co 358/2016-209, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Ztotožnil se zcela se skutkovým i právním hodnocením věci soudem prvního stupně.

Navrhovatel proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem, resp. aniž by doložil, že by sám měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. 0Nc 22006/2016-233, jej soud prvního stupně vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 27. ledna 2017, avšak výše uvedený nedostatek navrhovatel neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru