Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1189/2018Usnesení NS ze dne 22.01.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1189.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1040/20


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1189/2018-178

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce J. H., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Davidem Bezuchou, advokátem se sídlem v Liberci 2, Kostelní 10/5, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 1 081 924,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 137/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2016, č. j. 13 Co 319/2016-127, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 15. 6. 2015, č. j. 27 C 137/2014-35, zamítl žalobu o zaplacení částky 1 081 924,40 Kč s příslušenstvím (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 16. 11. 2016, č. j. 13 Co 319/2016-127, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako vadné.

Při podání dovolání dne 31. 1. 2017 nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani netvrdil a nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání ve smyslu § 241 o. s. ř. Žalobce do svého dovolání vtělil žádost podle § 30 o. s. ř. o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně jeho žádost zamítl usnesením ze dne 16. 5. 2017, č. j. 27 C 137/2014-156, k odvolání žalobce Městský soud v Praze změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že žalobci usnesením ze dne 18. 8. 2017, č. j. 13 Co 306/2017-167, ustanovil zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů; usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 31. 8. 2017.

K výzvě soudu prvního stupně ze dne 31. 10. 2017, č. j. 27 C 137/2014-169, ustanovený zástupce doplnil dovolání žalobce podáním ze dne 30. 11. 2017.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. se k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může být doplněno o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002). Původně odstranitelné vady dovolání se marným uplynutím propadné (prekluzivní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nepřihlíží (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 476/2011, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1163/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 21/2004). To platí i v případě, že dovolateli byl soudem ustanoven zástupce pro dovolací řízení, který v zákonné prekluzivní lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání nedoplnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 30 Cdo 3160/2008, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. 30 Cdo 400/2017, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4054/2009).

V daném případě lhůta k doplnění dovolání podle § 241b odst. 3 o. s. ř. počala (znovu) běžet od právní moci usnesení o ustanovení zástupce, tedy od 31. 8. 2017, a uplynula dne 31. 10. 2017. V této zákonné lhůtě nebylo dovolání doplněno, proto se vady dovolání staly uplynutím lhůty vadami neodstranitelnými a k doplnění dovolání podanému dne 30. 11. 2017 již dovolací soud nemohl přihlížet. Na uvedeném nemění ničeho ani skutečnost, že zástupce dovolatele byl dne 31. 10. 2017 vyzván soudem prvního stupně k doplnění dovolání, neboť tato výzva nemá žádné procesní následky.

Dovolací soud shrnuje, že k obsahu dovolání podanému nezastoupeným žalobcem se v souladu s § 241a odst. 5 o. s. ř. nepřihlíží a dovolání nebylo v (nově otevřené) dovolací lhůtě řádně opraveno a doplněno. Posouzení, zda podané dovolání obsahuje stanovené náležitosti ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., přitom může učinit v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. předseda senátu nebo pověřený člen senátu (srov. bod 40. stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16).

Jelikož dovolání směřující proti usnesení odvolacího soudu trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2020

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru