Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1134/2017Usnesení NS ze dne 28.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1134.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2418/17
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1134/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobce P. B., proti žalované JUDr. I. K., místem pracoviště Krajské státní zastupitelství, se sídlem v Hradci Králové, Zieglerova 189, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 14/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. června 2016, č. j. 19 Co 146/2016-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v postupu žalované, jako státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 21. června 2016, č. j. 19 Co 146/2016-42, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 19. února 2016, č. j. 10 C 14/2016-32, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. Uzavřel, že majetkové poměry žalobce nemohou odůvodnit přiznání poplatkového osvobození a současně dospěl ke stejnému závěru jako soud prvního stupně, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, kdy žalobce vidí zásah do svých osobnostních práv v postupu žalované, jako státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a znovu požádal o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 15. srpna 2016, č. j. 10 C 14/2016-48, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to ve lhůtě 15 dnů. V opačném případě Nejvyšší soud řízení zastaví.

Přípisem ze dne 22. srpna 2016 požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Odvolací soud usnesením ze dne 16. prosince 2016, č. j. 19 Co 332/2016-66, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. října 2016, č. j. 10 C 14/2016-58, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Poté žalobce přípisem ze dne 30. ledna 2017 požádal opět o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. prosince 2016, č. j. 19 Co 332/2016-66, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod mu ustanovit zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. června 2016, č. j. 19 Co 146/2016-42, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru