Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1088/2018Usnesení NS ze dne 06.06.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1088.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1088/2018-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce J. J., proti žalované J. K., soudkyni Okresního soudu v Ostravě, o potlačování práv a svobody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 14/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. srpna 2017, č. j. 71 Co 256/2017-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.)

Okresní soud v Ostravě (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 25. července 2017, č. j. 23 C 14/2017-14, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 28. července 2017, č. j. 23 C 14/2017-16, odmítl podání žalobce došlá soudu dne 30. 6. 2017 a 17. 7. 2017, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně uzavřel, že podání žalobce jsou i po výzvě soudu nesrozumitelná a neprojednatelná, a proto je soud odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř.

Krajský soud v Ostravě (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 16. srpna 2017, č. j. 71 Co 256/2017-23, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Ztotožnil se se soudem prvního stupně, že žaloba je pro nesrozumitelnost neprojednatelná.

Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Nedoložil též, že by sám případně měl právnické vzdělání. Požádal opět o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 3. listopadu 2017, č. j. 23 C 14/2017-42, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. ledna 2018, č. j. 71 Co 410/2017-51, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 14. února 2018, č. j. 23 C 14/2017-54, soud prvního stupně mimo jiné žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že pokud ve lhůtě 7 dnů tuto podmínku nesplní, Nejvyšší soud na tuto skutečnost bude procesně reagovat. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 26. 2. 2018, žalobce však do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil.

Při projednávání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. srpna 2017, č. j. 71 Co 256/2017-23, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 6. 2018

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru