Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1075/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaZastoupení
Dovolání
Vady podání
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1075.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241a odst. 2, 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241b odst. 2, 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1075/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. Richardem Pechou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Voršilská 10, proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o 500 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 52 C 187/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2016, č. j. 35 Co 164/2016-119, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který rozhodl, že žalobci se osvobození od soudního poplatku za dovolání nepřiznává a žádosti žalobce, aby mu v této právní věci byl ustanoven zástupcem advokát pro jednání před dovolacím soudem, se nevyhovuje.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně takto rozhodl na základě zjištění soudů v řízení o věci samé, že nárok žalobce je promlčen a jedná se tak ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva a nejsou tak splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Navíc dospěl k závěru, že ani majetkové poměry žalobce by neodůvodňovaly osvobození od soudních poplatků jako podmínku pro navazující ustanovení zástupce pro řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce, nezastoupený advokátem, včasným dovoláním.

Obvodní soud pro Prahu 7 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 1. 2017, č. j. 52 C 187/2011-139, vyzval žalobce, aby si mj. i pro podání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 Co 164/2016-119, zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Na toto usnesení, doručené žalobci dne 10. 1. 2017, reagoval žalobce žádostí o prodloužení lhůty k zajištění advokáta alespoň o 30 dnů. Tato žádost byla soudu prvního stupně doručena 13. 1. 2017.

K této žádosti byla soudem prvního stupně lhůta prodloužena do 20. 2. 2017. Sdělení soudu si žalobce převzal dne 30. 1. 2017.

Doplnění dovolání sepsané advokátem spolu s oznámením o převzetí zastoupení bylo podáno až 24. 3. 2017.

Nejvyšší soud předesílá, že za situace, kdy si dovolatel ještě před předložením věci dovolacímu soudu advokáta zvolil a jeho prostřednictvím dovolání doplnil, nebyly již dány podmínky pro postup dovolacího soudu podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015 (rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz), tj. případné ustanovení zástupce dovolateli přímo dovolacím soudem.

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolání pro vady odmítl.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec 1 věta první). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle § 241a o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odstavec 1). V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh) (odstavec 2). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení (odstavec 3). K obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží (odstavec 5).

Podle § 241b není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné (odstavec 2). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce, běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (odstavec 3).

Žalobce podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem a ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Žalobce podal současně s dovoláním opětovnou žádost o ustanovení zástupce. Protože však dovolání směřuje proti usnesení, kterým bylo mj. potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení proti rozsudku ve věci samé, není již o této žádosti v souladu se shora uvedeným R 78/2015 soudem prvního stupně rozhodováno. Naopak dovolateli byla zaslána výzva ke splnění podmínky povinného zastoupení advokátem postupem podle § 241b odst. 2 o. s. ř. spolu s poučením o následcích nesplnění této výzvy ve stanovené lhůtě.

Dovolání sice bylo doplněno advokátem, avšak až po uplynutí stanovené (a prodloužené) lhůty.

Lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) je lhůtou zákonnou, jejíž zmeškání soud nemůže prominout (srov. § 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.), ani ji nemůže prodloužit (§ 55 o. s. ř. a contrario). To platí i v případě, že se tato lhůta odvíjí od lhůty stanovené soudem podle § 241b odst. 2 o. s. ř. pro splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř., tj. povinného zastoupení advokátem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005). Takovou lhůtu sice prodloužit lze, což se i v daném případě stalo, nic to však nemění na charakteru lhůty pro doplnění dovolání podle § 241b odst. 3 o. s. ř. jako lhůty zákonné (nelze současně přehlédnout, že důvodem pozdního doplnění dovolání zcela jistě nebyla nepřiměřenost stanovené lhůty, neboť ačkoliv právní zástupce byl dovolateli určen již rozhodnutím České advokátní komory ze dne 16. 1. 2017, k převzetí zastoupení došlo podle plné moci až dne 21. 3. 2017).

Protože k obsahu podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet, posuzované dovolání minimálně pro nedostatek vymezení rozsahu a důvodu dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, neboť bylo podáno i dovolání ve věci samé, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru