Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 10/2021Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.10.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 10/2021-83

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Viktorem Sedlákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, 2) Mgr. Michaelu Nippertovi, soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 6/2, 3) JUDr. Čestmíru Slanému, soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 6/2, 4) JUDr. Haně Douskové, soudkyni Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 6/2, o zaplacení 3 600 600 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 91/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2020, č. j. 15 Co 293/2020-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 12. 10. 2020 dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Vzhledem k tomu, že žalobce svou poplatkovou povinnost, která vznikla okamžikem podání dovolaní [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích] a která odpovídá podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků částce 4 000 Kč, nesplnil, Nejvyšší soud jej usnesením ze dne 19. 1. 2021, č. j. 30 Cdo 10/2021-76, k úhradě tohoto poplatku vyzval. Současně žalobce poučil, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce však na tuto výzvu, jež mu byla doručena dne 3. 2. 2021, reagoval pouze opětovnou žádostí o osvobození od soudních poplatků, s níž též spojil námitku podjatosti „proti Nejvyššímu soudu v Brně“. O žalobcově obdobné žádosti o osvobození od soudních poplatků však již bylo v řízení zamítavě rozhodnuto, jak patrno z pravomocného usnesení Obvodního soud pro Prahu 8 ze dne 17. 6. 2019, č. j. 13 C 91/2018-35. K další žalobcově žádosti, v níž žalobce žádné nové skutečnosti neuvádí, tedy dovolací soud nepřihlédl.

Dovolací soud nepřihlédl ani ke zmíněné námitce podjatosti, neboť s ohledem na její neurčitost a způsob, jakým byla tato námitka formulována, nelze než uzavřít, že se jedná o zjevné zneužití tohoto procesního institutu, které ve shodě s § 2 a § 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), nepožívá právní ochrany (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1068/2019, nebo ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1138/2019).

Dovolací soud proto řízení o žalobcově dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, neboť žalobce soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě, jejíž poslední den připadl na čtvrtek 18. 2. 2021, nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení rozhodnuto až v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

Mgr. Viktor Sedlák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru