Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tz 219/2001Rozsudek NS ze dne 17.10.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.TZ.219.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Tz 219/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. října 2001 v senátě složeném z předsedy Mgr. Josefa Hendrycha a soudců JUDr. Blanky Roušalové a JUDr. Eduarda Teschlera stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky v trestní věci MUDr. B. D. S., vedené u Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku pod sp. zn 3 Zt 167/2001 proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku ze dne 9. 4. 2001, sp. zn. 3 Zt 167/2001 a rozhodl podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. řádu, za splnění podmínek § 272 odst. 1 tr. řádu takto:

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku ze dne 9. 4. 2001, sp. zn. 3 Zt 167/2001 byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu, a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 66 odst. 1 tr. řádu v neprospěch i ve prospěch obviněného MUDr. B. D. S.

Citované usnesení i usnesení vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku - Místku ze dne 22. 3. 2001, ČVS: OVFM-143/210-2001 se zrušují. Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušená usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Obviněný MUDr. B. D. S. je stíhán u Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona. V přípravném řízení v této věci byla usnesením vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku - Místku ze dne 22. 3. 2001, ČVS: OVFM-143/210-2001 podle § 66 odst. 1 tr. řádu uložena Hutnické zaměstnanecké pojišťovně, pořádková pokuta ve výši 30.000,- Kč, neboť bez dostatečné omluvy neměla vyhovět výzvě vyšetřovatele vydané podle § 78 odst. 1 tr. řádu k předložení receptů, na kterých obviněný MUDr. S. měl neoprávněně předepisovat lék Supernabolon. Vyšetřovatelem požadované recepty měly být vydány do 20. 3. 2001. Dne 21. 3. 2001 bylo vyšetřovateli doručeno písemné sdělení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, v němž sděluje, za jakých podmínek je možno poskytnout údaje z jejího informačního systému pro účely trestního řízení. Zdůrazňuje, že v rámci stávající právní úpravy není tato pojišťovna oprávněna poskytnout požadované recepty bez souhlasu pojištěnců. Na to vyšetřovatel rozhodl podle § 66 odst. 1 tr. řádu o jejím potrestání pořádkovou pokutou ve výši 30.000,- Kč.

Z podnětu stížnosti Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, která nesouhlasila s udělením pořádkové pokuty s tím, že nemůže požadované recepty vydat, neboť by tím porušila závazná ustanovení zákona, se věcí zabýval státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku. Ten se ztotožnil se závěry vyšetřovatele a usnesením ze dne 9. 4. 2001, sp. zn. 3 Zt 167/2001 podanou stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti České republiky ve lhůtě stanovené v § 272 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona. V jejím písemném vyhotovení namítá, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku byl porušen zákon v neprospěch poškozené Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v ustanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu a v řízení předcházejícím byl porušen zákon usnesením vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku - Místku ze dne 22. 3. 2001, ČVS: OVFM-143/210-2001 v ustanovení § 66 odst. 1 tr. řádu ve vztahu k ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.

Postup Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, pokud vyšetřovateli odmítla požadované recepty vydat z důvodu uvedeného v ustanovení § 78 odst. 2 tr. řádu s odkazem na ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb. v platném znění, jež stanoví pro pracovníky a zaměstnance této pojišťovny zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání anebo při zpracování údajů z informačního systému pojišťovny, považuje ministr spravedlnosti za správný. Dle jeho názoru nejde jen o skutečnosti, týkající se zdravotního stavu pojištěnců této zdravotní pojišťovny, nýbrž jde o veškeré skutečnosti, které se těchto osob týkají, přičemž jen těmito osobami by mohli být pracovníci pojišťovny této povinnosti zproštěni. V projednávaném případě tedy nebyly zákonné podmínky pro postup vyšetřovatele podle § 66 odst. 1 tr. řádu a pořádková pokuta uvedené pojišťovně neměla být ukládána.

V závěru podané stížnosti pro porušení zákona proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil porušení zákona v ní naznačeném směru a podle § 269 odst. 2 tr. řádu, aby jak usnesení vyšetřovatele o uložení pořádkové pokuty, tak i rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí stížnosti poškozené pojišťovny zrušil, včetně rozhodnutí na obě usnesení obsahově navazujících.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal na podkladě podané stížnosti pro porušení zákona ve smyslu ustanovení § 267 odst. 1 tr. řádu napadené usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že zákon porušen byl.

Podle § 66 odst. 1 tr. řádu kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci, vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, může být předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem, vyšetřovatelem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50.000,- Kč.

Podle § 78 odst. 1 tr. řádu kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci, vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu, je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Při vyzvání je ho třeba upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66 odst. 1 tr. řádu).

Podle § 78 odst. 2 tr. řádu povinnost podle odst. 1 se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže by došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění povinnosti k mlčenlivosti (§ 99 tr. řádu).

Podle § 22 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb. v platném znění členové a náhradníci orgánů zaměstnanecké pojišťovny, její zaměstnanci a fyzické osoby zajišťující zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání anebo při zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy, popřípadě v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo pracovněprávního vztahu anebo smluvního vztahu k zaměstnanecké pojišťovně. Povinnosti mlčenlivosti mohou být tyto osoby zproštěny pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu tím, v jehož zájmu mají tuto povinnost

Nejvyšší soud z přiloženého spisového materiálu zjistil, že vyšetřovatel se těmito ustanoveními zákona důsledně neřídil, když uložil Hutnické zaměstnanecké pojišťovně v trestní věci obviněného MUDr. S. podle § 66 odst. 1 tr. řádu pořádkovou pokutu, neboť bez dostatečné omluvy neměla vyhovět jeho výzvě dle § 78 odst. 1 tr. řádu k předložení receptů, na kterých obviněný MUDr. B. D. S. neoprávněně předepisoval lék Supernabolon. Takto postupoval i přesto, že mu uvedená pojišťovna sdělila jednak faxem dne 19. 3. 2001, a jednak písemně dne 21. 3. 2001 své důvody, proč požadované listiny vydat nemůže bez zproštění mlčenlivosti svých pracovníků pojištěnci, uvedenými na předmětných receptech. Dále Nejvyšší soud zjistil, že vyšetřovatel, aniž by se blíže zabýval včas uplatněnými důvody pojišťovny ve smyslu § 78 odst. 2 tr. řádu a § 22 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb. v platném znění, bez dalšího rozhodl o uložení pořádkové pokuty ve výši 30.000,- Kč.

Tento postup Nejvyšší soud nepovažuje za zákonný, neboť je zjevně v rozporu s ustanovením § 66 odst. 1 tr. řádu. V této souvislosti je nutno konstatovat, že poškozená pojišťovna v projednávané věci na výzvu vyšetřovatele včas reagovala a také dostatečně vysvětlila svůj názor na vydání požadovaných receptů, když ve svém vyjádření dovodila, že v případě požadavku vyšetřovatele nejde ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb. jen o informace, týkající se zdravotního stavu jejích pojištěnců, ale že jde o veškeré skutečnosti, které se jich týkají. S ohledem na ustanovení § 78 odst. 2 tr. řádu naznačila vyšetřovateli, za jakých podmínek lze požadované recepty vydat, tj. ve smyslu ustanovení § 99 tr. řádu iniciovat v této konkrétní věci zproštění svých příslušných zaměstnanců povinnosti mlčenlivosti, a to subjekty k tomu oprávněnými, tedy pojištěnci pojišťovny.

Vzhledem k těmto zjištěním lze přijmout závěr, že postup Hutnické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny je v souladu se zákonem a v dané věci nebyly zákonné podmínky pro uložení pořádkové pokuty. Usnesením vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku - Místku ze dne 22. 3. 2001, ČVS: OVFM-143/210-2001 tak byl porušen zákon v ustanovení § 66 odst. 1 tr. řádu.

Protože státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku uvedené pochybení ve stížnostním řízení nenapravil, porušil přezkumnou povinnost, uloženou mu v ustanovení § 147 odst. 1 tr. řádu. Pokud důvodnou stížnost poškozené pojišťovny zamítl, porušil zákon i v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu. K porušení zákona podle zjištění Nejvyššího soudu nedošlo v neprospěch poškozené pojišťovny, jak se domnívá podaná stížnost pro porušení zákona, ale ve prospěch i v neprospěch obviněného MUDr. B. S. Je tomu tak proto, neboť k porušení zákona došlo v souvislosti s obstaráváním důkazů, které mohly svědčit ve prospěch i v neprospěch obviněného.

Z těchto důvodů pak Nejvyšší soud podané stížnosti pro porušení zákona vyhověl a podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil porušení zákona ve shora naznačeném směru. Poté, co zjistil, že byly splněny podmínky ustanovení § 272 odst. 1 tr. řádu, v zájmu nápravy zjištěných pochybení podle § 269 odst. 2 tr. řádu usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku ze dne 9. 4. 2001, sp. zn. 3 Zt 167/2001 i usnesení vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku - Místku ze dne 22. 3. 2001, ČVS: OVFM-143/210-2001 zrušil. Současně zrušil i všechna další rozhodnutí, na zrušená usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Tento postup považuje Nejvyšší soud za dostačující , neboť jím došlo k nápravě vad v přípravném řízení, na které bylo poukazováno v podané stížnosti pro porušení zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2001

Předseda senátu

Mgr. Josef Hendrych

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru