Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 985/2017Usnesení NS ze dne 16.08.2017

HeslaDovolání
Mimořádné opravné prostředky
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.985.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3440/17 ze dne 21.11.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 985/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 8. 2017 o dovolání podaném M. B., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 14 To 59/2017, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 1 T 171/2013, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. 1 T 171/2013, byl M. B. (dále jen obviněný) podle § 86 odst. 1 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010, dále jen tr. zákoník) a § 330 odst. 1 trestního řádu (dále jen tr. ř.) nařízen výkon původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody na třicet šest měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 5. 2. 2014, č. j. 1 T 171/2013-214. Podle § 86 odst. 4 tr. zákoníku a § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s dozorem.

V předmětné věci podal obviněný stížnost, o které rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře usnesením ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 14 To 59/2017, tak, že ji jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Proti výše uvedenému usnesení soudu druhého stupně podal obviněný dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. k Nejvyššímu soudu, k němuž se následně vyjádřil příslušný státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který dané dovolání navrhl odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Nejvyšší soud nejprve ověřil, zda dovolání obviněného splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem pro podání tohoto mimořádného opravného prostředku a zda jsou v předmětné věci splněny podmínky přípustnosti dovolání, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým mohou hlavní proti sobě stojící strany trestního řízení samy dosáhnout z určitých kvalifikovaných důvodů přezkoumání některých pravomocných meritorních rozhodnutí soudu Nejvyšším soudem. Smyslem právní úpravy dovolání však není nahrazovat řádné opravné prostředky, a jeho podání proto není přípustné ve stejně širokém rozsahu (co do důvodů, okruhu napadnutelných rozhodnutí, oprávněných osob atd.), jaký je charakteristický pro řádné opravné prostředky.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Podle § 265a odst. 2 tr. ř. se rozhodnutím ve věci samé rozumí [písm. a)] rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání, [písm. b)] rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn, [písm. c)] usnesení o zastavení trestního stíhání, [písm. d)] usnesení o postoupení věci jinému orgánu, [písm. e)] usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření, [písm. f)] usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, [písm. g)] usnesení o schválení narovnání, nebo [písm. h)] rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g). Ve smyslu ustanovení § 265a odst. 4 tr. ř. poté dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

Pokud přitom obviněný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 14 To 59/2017, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. 1 T 171/2013, jímž bylo podle § 86 odst. 1 tr. zákoníku a § 330 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto o nařízení výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody na třicet šest měsíců a zároveň bylo podle § 86 odst. 4 tr. zákoníku a § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku rozhodnuto o zařazení obviněného pro výkon daného trestu do věznice s dozorem, pak se v tomto ohledu nejedná o rozhodnutí ve věci samé ve smyslu ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 tr. ř.

S poukazem na uvedené skutečnosti proto Nejvyššímu soudu nezbylo, než takto podané dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., jako nepřípustné, aniž by z jeho podnětu napadené usnesení přezkoumal z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 16. 8. 2017

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru