Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 946/2020Usnesení NS ze dne 01.10.2020

HeslaVazba
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:3.TDO.946.2020.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 946/2020-I.-933

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1. 10. 2020 v řízení o dovolání, které podala obviněná Y. N., nar. XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Světlé nad Sázavou, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 4 To 21/2020, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 3/2019, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněná Y. N. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Obviněná Y. N. napadla dovoláním rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 4 To 21/2020, jimž soud druhého stupně z podnětu jejího odvolání podle § 258 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „tr. ř.“), zrušil v celém rozsahu rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. 1 T 3/2019, přičemž podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnou uznal vinnou zvlášť závažným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „tr. zákoník“), a zvlášť závažným zločinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, kterých se podle skutkových zjištění soudu druhého stupně dopustila skutkem podrobně popsaným ve skutkové větě jeho odsuzujícího rozsudku.

2. Rozsudkem odvolacího soudu byla obviněná odsouzena podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazena do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněné současně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva na dobu 5 let.

3. O dovolání, jímž obviněná napadla rozsudek odvolacího soudu, rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 3 Tdo 946/2020, tak že podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 4 To 21/2020, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

4. Podle zjištění dovolacího soudu vykonává obviněná v současné době trest odnětí svobody, který jí byl uložen výše citovaným rozsudkem soudu druhého stupně, který byl zrušen.

5. Vyvstala proto potřeba rozhodnout podle § 265l odst. 4 tr. ř. o případném vzetí obviněné do vazby. Podle citovaného ustanovení totiž [v]ykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

6. Z obsahu spisu plyne, že řízení předcházející právní moci odsuzujícího rozhodnutí nebylo vůči obviněné vedeno vazebně. Jakkoliv je skutečností, že obviněná do výkonu trestu ve stanovené lhůtě nenastoupila a musela do něho být dodána, neshledal Nejvyšší soud po zrušení napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze důvody, které by v další fázi trestního řízení po zrušení rozsudku soudu druhého stupně zakládaly potřebu vazebního stíhání obviněné.

7. Při daných zjištěních proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že se obviněná Y. N. nebere do vazby. Současně přikázal řediteli příslušné věznice, ve které obviněná vykonává trest odnětí svobody, aby byla obviněná ihned propuštěna na svobodu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 10. 2020

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu

Zpracoval:

JUDr. Aleš Kolář

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru