Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 82/2020Usnesení NS ze dne 30.01.2020

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:3.TDO.82.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. b) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.

§ 265g odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 82/2020-397

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 30. 1. 2020 v řízení o dovolání, které podal obviněný N. M. P., nar. XY, Polsko, trvale bytem XY, Polsko, státní příslušník Polské republiky, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 11 To 231/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 3 T 82/2019, takto:

Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se bere na vědomí zpětvzetí dovolání, které obviněný N. M. P. podal proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 11 To 231/2019.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 3 T 82/2019, byl obviněný N. M. P. pod bodem 1. výroku o vině uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“), a pod bodem 2. výroku o vině zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku. Za to byl odsouzen podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Zároveň byla obviněnému uložena podle § 228 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. (dále jen „tr. ř.“) povinnost zaplatit poškozenému Z. H. částku 2.393.000 Kč, jako náhradu škody.

Proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 3 T 82/2019, podal obviněný odvolání směřující do výroku o vině i trestu. O podaném odvolání rozhodl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 11 To 231/2019, tak, že odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 11 To 231/2019, podal obviněný prostřednictvím svého advokáta dovolání (č. l. 379–381), v rámci něhož odkázal na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. b), g) tr. ř. s tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku a ve věci rozhodoval vyloučený orgán.

Dne 27. 1. 2020 obhájce obviněného doručil prostřednictvím své datové schránky Nejvyššímu soudu podání datové stejného dne, v němž obviněný výslovným prohlášením vzal své dovolání zpět s tím, že stejnou skutečnost oznámil 12. 12. 2019 Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.

Podle § 265g odst. 1 věta první tr. ř. může osoba, která dovolání podala, je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na skutečnost, že obviněný vzal své dovolání výslovným prohlášením zpět, a to po předložení věci dovolacímu soudu (dne 20. 1. 2020) a dříve než se dovolací soud odebral k závěrečné poradě k rozhodnutí o podaném dovolání, rozhodl předseda senátu podle § 265g odst. 2 tr. ř., že se zpětvzetí dovolání bere na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. 1. 2020

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru