Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 344/2010Usnesení NS ze dne 07.04.2010

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:3.TDO.344.2010.1
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 234 odst. 1,2 písm. d) tr. zák.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 344/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. dubna 2010 o dovolání podaném P. O., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 206/2009 ze dne 16. 6. 2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 2 T 91/2008, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 2 T 91/2008 ze dne 7. dubna 2009 byl dovolatel uznán vinným trestným činem vydírání ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 trestního zákona (dále jen tr. zák.) k § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. Za výše uvedený trestný čin byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a pro jeho výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Současně byl zrušen trest z rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 1. 2008, č. j. 2 T 140/2006-430, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Dále byl dovolateli uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to jednoho kusu mobilního telefonu zn. Nokia N80 se SIM kartou Vodafone a baterií. Naproti tomu byl dovolatel společně s K. M. podle 226 písm. b) trestního řádu (dále jen tr. ř.) zproštěn viny v bodě 1. obžaloby a K. M. byla podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěna viny v bodě 2. obžaloby pro skutek, v němž byl spatřován pokus trestného činu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., neboť v bodě 1. obžaloby v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem a v bodě 2. obžaloby u obžalované M. nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla obžalovaná stíhána.

O odvolání P. O. (a odvolání příslušného státního zástupce v neprospěch obou obžalovaných) proti výše citovanému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Městský soud v Praze usnesením sp. zn. 9 To 206/2009 ze dne 16. června 2009 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ohledně obou žalovaných pouze v jeho zprošťující části, a to ve výroku týkajícím se bodu 1. obžaloby (poškozený D. D.) a dále ohledně obžalovaného P. O. v celém výroku o trestu a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc v tomto rozsahu vrátil obvodnímu soudu k novému rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal P. O. dovolání prostřednictvím svého obhájce JUDr. J. K. Toto dovolání bylo dáno k poštovní přepravě dne 22. 9. 2009 (obálka č. l. 429) a soudu bylo doručeno dne 23. 9. 2009. Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 je také zřejmé, že citované usnesení Městského soudu v Praze bylo dovolateli doručeno dne 20. 7. 2009 (viz č. l. 406), obhájci JUDr. J. K., dne 21. 7. 2009. Příslušnému státnímu zástupci bylo doručeno dne 15. 7. 2009.

K takto podanému dovolání se písemně vyjádřila státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. V tomto svém vyjádření uvedla, že takto podané dovolání je dle jejího názoru podáno opožděně a jako takové ho navrhla podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, a to dle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, s jehož konáním vyjádřila souhlas ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř., a to i pro případ jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud).

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. V předmětné věci takto zákonem vymezená lhůta uplynula jejím posledním dnem, kterým byl den 21. 9. 2009, pondělí. S ohledem na již vyslovené bylo uvedené dovolání podáno po uplynutí zákonné lhůty předepsané pro podání dovolání, když bylo podáno k poštovní přepravě až v úterý dne 22. 9. 2009. Za těchto okolností dovolací soud nemohl přihlížet k věcné argumentaci vedené v rámci podaného dovolání.

S poukazem na uvedené pak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, protože bylo podáno opožděně, přičemž uvedené rozhodnutí přijal za splnění podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 7. dubna 2010

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru