Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 330/2017Usnesení NS ze dne 05.05.2017

HeslaOdklad výkonu trestu
Souhrnný trest
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.330.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 3 tr. ř.

§ 43 odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 330/2017-44

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 5. 5. 2017, o návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové na odložení výkonu trestu odnětí svobody podle § 265h odst. 3 tr. ř., v trestní věci obviněného P. K., který podal dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 7 To 97/2016, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 8/2015, takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se, až do rozhodnutí o dovolání obviněného P. K., odkládá výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, který mu byl v trvání 15 (patnácti) roků uložen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 7 To 97/2016, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 2016, sp. zn. 7 T 8/2015, byl obviněný P. K. uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem těžkého ublížení z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku.

Za to a dále za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015, mu byl uložen podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku souhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 tr. zákoníku mu byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 4 (čtyř) let.

Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku byla obviněnému uložena povinnost, aby v průběhu zkušební doby podle svých sil nahradil škodu a odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 (dvou) let.

Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu.

Citovaným rozsudkem byli tam uvedení poškození odkázáni podle § 229 odst. 1 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 206 odst. 3 tr. ř. v rozsudku dále uvedení poškození nebyli připuštěni k trestnímu stíhání.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 2016, sp. zn. 7 T 8/2015, podal obviněný odvolání do výroku o vině a státní zástupce odvolání směřující do všech výroků napadeného rozhodnutí, a to v neprospěch obviněného. Odvolání podali taktéž poškození.

O odvoláních rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 7 To 97/2016, a to tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), f) tr. ř. z podnětu odvolání státního zástupce a poškozených napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 3 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného P. K. uznal vinným pokusem zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku. Za to a dále za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015, byl odsouzen podle § 140 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 15 (patnácti) roků. Podle § 56 odst. 3 tr. ř. byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku mu byl uložen trest propadnutí věci, a to revolveru Smith and Wesson, vzor 337 Air Lite ráže 38 Special, výr. č. ...

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 (dvou) let.

Současně byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu.

Dále bylo podle § 228 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 2 tr. ř. rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Podle § 256 tr. ř. bylo odvolání obviněného P. K. zamítnuto.

Rozsudek odvolacího soudu napadl obviněný dovoláním, které bylo soudu I. stupně doručeno dne 15. 2. 2017, ve kterém současně žádá o přerušení, resp. odklad výkonu trestu odnětí svobody podle § 265h odst. 3 tr. ř. Dne 28. 2. 2017 podal předseda senátu soudu I. stupně u Nejvyššího soudu návrh na odložení výkonu trestu odnětí svobody podle § 265h odst. 3 tr. ř., který byl obviněnému uložen výše uvedeným rozsudkem. Uvedl, že s ohledem na obsah dovolání obviněného a určitému pochybení odvolacího soudu, jež spatřuje především v nedostatečném odůvodnění změny právní kvalifikace jednání obviněného v souvislosti s opakovaným výslechem obviněného P. K. a svědků L. S., R. S., M. G. a V. K., považuje přerušení, resp. odklad výkonu trestu v dané věci za důvodný.

Vzhledem k uvedeným důvodům, kdy také obviněný podal dovolání z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., by v případě, že by se dovolání ukázalo důvodným, mohlo dojít výkonem uloženého trestu odnětí svobody k důsledkům nepříznivým pro obviněného, které by se dodatečně jen obtížně odstraňovaly. Proto předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 5. 5. 2017

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru