Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1714/2016Usnesení NS ze dne 18.01.2017

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.1714.2016.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1714/2016-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. 1. 2017 o dovolání podaném M. L., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 7. 2016, sp. zn. 4 To 336/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 5 T 126/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 3. 3. 2016, č. j. 5 T 126/2015-428, byla podle § 222 odst. 2 trestního řádu (dále jen tr. ř.) trestní věc obviněného M. L., pro skutek podrobně popsaný ve výrokové části citovaného usnesení, v němž byl obžalobou spatřován přečin vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010, dále jen tr. zákoník), postoupena k projednání Městskému úřadu v Blatné, neboť ve věci nešlo o trestný čin, avšak žalovaný skutek by mohl být příslušným orgánem posouzen jako přestupek proti občanskému soužití.

V předmětné věci podal příslušný státní zástupce stížnost, o které rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 7. 7. 2016, č. j. 4 To 336/2016-497, tak, že napadené usnesení podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil a Okresnímu soudu ve Strakonicích uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Proti výše uvedenému usnesení soudu druhého stupně podal M. L. dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud nejprve ověřil, zda dovolání obviněného splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem pro podání tohoto mimořádného opravného prostředku a zda jsou v předmětné věci splněny podmínky přípustnosti dovolání, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým mohou hlavní proti sobě stojící strany trestního řízení samy dosáhnout z určitých kvalifikovaných důvodů přezkoumání některých pravomocných meritorních rozhodnutí soudu Nejvyšším soudem. Smyslem právní úpravy dovolání však není nahrazovat řádné opravné prostředky, a jeho podání proto není přípustné ve stejně širokém rozsahu (co do důvodů, okruhu napadnutelných rozhodnutí, oprávněných osob atd.), jaký je charakteristický pro řádné opravné prostředky.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Podle § 265a odst. 2 tr. ř. se rozhodnutím ve věci samé rozumí [písm. a)] rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání, [písm. b)] rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn, [písm. c)] usnesení o zastavení trestního stíhání, [písm. d)] usnesení o postoupení věci jinému orgánu, [písm. e)] usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření, [písm. f)] usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, [písm. g)] usnesení o schválení narovnání, nebo [písm. h)] rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g). Ve smyslu ustanovení § 265a odst. 4 tr. ř. poté dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

Jestliže tedy soud druhého stupně zrušil výrok o postoupení věci jinému orgánu z usnesení soudu prvního stupně a tomuto přikázal věc k novému projednání a rozhodnutí, pak se v tomto ohledu nejedná o rozhodnutí ve věci samé ve smyslu ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 tr. ř.

S poukazem na uvedené skutečnosti Nejvyššímu soudu nezbylo než takto podané dovolání M. L. odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné, aniž by z jeho podnětu napadené usnesení přezkoumal z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 18. 1. 2017

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru