Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1450/2017Usnesení NS ze dne 22.11.2017

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.1450.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1450/2017-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 11. 2017 v řízení o dovolání podaném obviněným I. W. o návrhu předsedy senátu Okresního soudu v Třebíči na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 5 To 241/2017, takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se zamítá návrh předsedy senátu soudu prvního stupně na odklad výkonu rozhodnutí obviněného I. W. z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 5 To 241/2017, do doby rozhodnutí o podaném dovolání.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Třebíči ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 3 T 121/2016, byl obviněný I. W. uznán vinným přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a), c) tr. zákoníku. Podle § 274 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 53 odst. 2 tr. zákoníku a § 62 odst. 1 tr. zákoníku a § 63 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 36 měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozené Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ: 00090450, škodu ve výši 2.076 Kč.

Proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 3 T 121/2016, podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Třebíči odvolání v neprospěch obviněného směřující do výroku o uloženém trestu. O podaném odvolání rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 5 To 241/2017, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o uloženém trestu obecně prospěšných prací. Podle § 259 odst. 3, 4 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému uložil podle § 274 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku obviněného pro výkon uloženého trestu zařadil do věznice s dozorem.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 5 To 241/2017, podal obviněný dovolání z důvodů uvedených § 265b odst. 1 písm. g), h) tr. ř.

Dne 9. 11. 2017 byl doručen Nejvyššímu soudu předsedou senátu soudu prvního stupně návrh podle § 265h odst. 3 tr. ř. na odklad výkonu rozhodnutí. Z návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně je zřejmé, že se ztotožnil s návrhem, který na odklad výkonu napadeného rozhodnutí učinil obviněný v dovolání. Podle předsedy senátu soudu prvního stupně vzhledem k obsahu dovolání nelze vyloučit pravděpodobnost úspěchu dovolání, takže případné zahájení výkonu trestu před rozhodnutím o dovolání by mělo na obviněného nepříznivé důsledky.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. dospěje-li předseda senátu soudu prvního stupně na podkladě dovolání a obsahu spisu k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o jeho návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů.

Na tomto místě je nutné uvést, že k tomu, aby bylo možné takovému návrhu vyhovět, musí být tento opřen o takové skutečnosti, které vyvolávají pochybnosti o vhodnosti zahájení výkonu napadeného rozhodnutí, zejména lze-li s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat úspěšnost dovolání s ohledem na jeho argumenty a obsah napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud v daném případě neshledal, že by uvedené podmínky pro vyhovění návrhu byly v této fázi řízení naplněny. Ačkoliv bez dalšího nelze vyloučit v podaném návrhu zmiňované pochybení odvolacího soudu, není možné už předem presumovat výsledek dovolacího řízení a to i s ohledem na případná rozhodnutí Ústavního soudu.

Nejvyšší soud proto podle § 265h odst. 3 tr. ř. zamítl návrh předsedy senátu soudu prvního stupně na odklad výkonu rozhodnutí obviněného I. W. z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 5 To 241/2017, do doby rozhodnutí o podaném dovolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 11. 2017

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu

Vypracovala

JUDr. Marta Ondrušová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru